ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологічні особливості обдарованих дошкільників. У сучасному суспільстві існує велика зацікавленість у пошуку та розвитку особистостей, здатних оригінально мислити, втілювати інноваційні ідеї, створювати творчі продукти. Зазначено, що обдаровані діти мають потенціал до високих досягнень у різних сферах діяльності, їм властиві такі психологічні особливості, як високий енергетичний рівень; високий рівень інтелектуального розвитку, що часом випереджає фізичний і комунікативний; значний когнітивний ресурс, оригінальність мислення; почуття гумору, перфекціонізм тощо. The publication examines the psychological characteristics of gifted preschoolers. In modern society, there is great interest in the search and development of individuals capable of original thinking, implementing innovative ideas, and creating creative products. It is noted that gifted children have the potential for high achievements in various spheres of activity, they are characterized by such psychological features as a high energy level; a high level of intellectual development, sometimes ahead of physical and communicative development; significant cognitive resource, originality of thinking; sense of humor, perfectionism, etc.
Опис
Ключові слова
дитяча психологія, обдарованість, діти дошкільного віку, студентські роботи, child psychology, giftedness, children of preschool age, student works
Цитування
Нестерцова Г. Психологічні особливості обдарованих дошкільників / Г. Нестерцова // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 62.