Рухова активність учнів під час шкільних уроків англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях висвітлено обґрунтування та доцільність використання методу вивчення англійської мови у русі підчас проведення уроків за шкільною програмою НУШ. Наведені приклади організації та проведення рухливих ігор, квестів, фізкультхвилинок, які висвітлюють навчальний матеріал, сприяють формуванню лексичної, граматичної, фонетичної компетентності школярів. Наявний практичний розрізний матеріал у додатках до методичних рекомендацій спростить педагогам процес підготовки до уроку використовуючи здоров’язберегаючі засоби рухової активності учнів. В методических рекомендациях отражено обоснование и целесообразность использования метода изучения английского языка во время проведения уроков по школьной программе НУШ. Приведены примеры организации и проведение подвижных игр, квестов, физкультминут, освещающих учебный материал, способствуют формированию лексической, грамматической, фонетической компетентности школьников. Имеющийся практический разрезной материал в приложениях к методическим рекомендациям упростит педагогам процесс подготовки к уроку, используя здоровьесберегающие средства двигательной активности учащихся. The methodological recommendations reflect the rationale and feasibility of using the method of learning English during lessons in the NUS school curriculum. Examples of organizing and conducting outdoor games, quests, physical education minutes, covering educational material, contribute to the formation of lexical, grammatical, phonetic competence of schoolchildren. The available practical sectional material in the appendices to the methodological recommendations will simplify the process of preparing for the lesson for teachers, using health-preserving means of students' physical activity.
Опис
Ключові слова
рухова активність, уроки англійської мови, учні, методичні рекомендації, двигательная активность, уроки английского языка, ученики, методические рекомендации, physical activity, english lessons, pupils, methodological guidelines
Цитування
Несен О. О. Рухова активність учнів під час шкільних уроків англійської мови : метод. рек. для студ. ф-ту інозем. філології / О. О. Несен. – Харків : ХНПУ, 2021. – 31 с. : іл. + дод.