Програма виробничої практики та рекомендації щодо її проведення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виробнича практика – одна із форм навчання, невід’ємна складова навчального процесу підготовки магістрів. Загальне керівництво з організації та проведення виробничої практики здійснюється з боку університету відділом практик, завідувачем кафедри, керівником практики від кафедри, а також на підприємствах - начальником відділу кадрів і безпосереднім керівником практики, призначеним наказом директора з числа інженерно-технічних працівників, які мають вищу освіту. Дана програма розроблена для проведення виробничої практики з галузі знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальності – 022 Дизайн, ОП Дизайн, для здобувачів (другого) магістерського рівня вищої освіти I курсу (денної та заочної форм навчання). Производственная практика - одна из форм обучения, неотъемлемая составляющая учебного процесса подготовки магистров. Общее руководство по организации и проведению производственной практики осуществляется со стороны университета отделом практик, заведующим кафедрой, руководителем практики кафедры, а также на предприятиях - начальником отдела кадров и непосредственным руководителем практики, назначенным приказом директора из числа инженерно-технических работников, имеющих высшее образование . Данная программа разработана для проведения производственной практики в области знаний - 02 Культура и искусство, специальности - 022 Дизайн, ОП Дизайн для соискателей (второго) магистерского уровня высшего образования I курса (дневной и заочной форм обучения). Industrial practice is one of the forms of training, an integral part of the educational process preparation of masters. General guidance on the organization and conduct of industrial practice is carried out by the university by the department of practices, the head of the department, the head of the practice of the department, as well as at enterprises - by the head of the personnel department and the direct head of the practice, appointed by order of the director from among the engineering and technical workers with higher education. This program is designed to conduct practical training in the field of knowledge - 02 Culture and art, specialties - 022 Design, EP Design for applicants for the (second) master's level of higher education of the first year (full-time and part-time forms of study).
Опис
Ключові слова
програма виробничої практики, дизайн, дизайн інтер'єрів, дизайн графічної продукції, дизайн ландшафтних об'єктів, дизайн сучасного одягу, магістри, программа производственной практики, дизайн интерьеров, дизайн графической продукции, дизайн ландшафтных объектов, дизайн современной одежды, магистры, internship program, design, Interior design, graphic product design, design of landscape objects, design of modern clothes, masters
Цитування
Григорова Л. С. Програма виробничої практики та рекомендації щодо її проведення : для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 02 Культура і мистецтво спец. 022 Дизайн другого (магістер.) рівня вищої освіти / Л. С. Григорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 28 с.