МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ ГУМОРУ В TED TALKS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню мультимодальності гумору в “Ted Talks”. Визначені мультимодальні засоби творення гумору в англомовних лекціях “Ted Talks”. Досліджено, як комбіноване використання різних модальностей, таких як вербальна та невербальна комунікація, допомагає виразити справжнє значення гумору в контексті “Ted Talks”. Визначені такі фактори, як таймінг, інтонація, жести та візуальні ефекти, які є ключовими компонентами мультимодального гумору. Результати цього дослідження будуть корисними для розуміння механізмів мультимодальної комунікації. Крім того, результати можуть бути використані в освітній сфері, а також у сфері комунікації та медіа, де ефективне використання гумору має важливе значення для встановлення контакту з аудиторією. The qualification paper is dedicated to the study of humor multimodality in “Ted Talks”. It identifies multimodal devices used to create humor in English-language “Ted Talks” lectures. We examined how the combined use of different modalities, such as verbal and non-verbal communication, helps convey the true essence of humor in the context of “Ted Talks”. Factors such as timing, intonation, gestures, and visual effects were identified as key components of multimodal humor. The results of this research will be valuable for understanding the mechanisms of multimodal communication. Additionally, the findings can be applied in the field of education, as well as in the realm of communication and media, where the effective use of humor plays a significant role in connecting with the audience.
Опис
Ключові слова
гумор, мультимодальність, мультимодальний текст, стилістичні засоби, humor, multimodality, multimodal text, stylistic devices
Цитування
Гузенко О. В. Мультимодальність гумору в Ted Talks : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / О. В. Гузенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 62 с. : іл.
Колекції