Сюжетні зображення на салтівських перстнях (за матеріалам лісостепу)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Майдан
Анотація
Салтівська археологічна культура (середина VIIІ — середина Х ст.), є сучасним еквівалентом матеріальної та духовної культури Хозарського каганату, який об’єднав чисельні народи східноєвропейського півдня і відігравав значну роль у військово-політичних та етнокультурних процесах півдня Східної Європи та ближніх до неї територій. Серед розмаїття залишених по собі артефактів привертають увагу перстні із сюжетним зображенням. Не зважаючи на обмежений загал, серед них виділяється кілька груп зображень: антропоморфні (рис. 1), зооморфні (рис. 2), орнітоморфні (рис. 3), рослинні (рис. 4: 1—4) та текстові (рис. 4: 5). Частина зображень лишилась незрозумілою (рис. 5). Антропоморфні сюжети пов’язані із магічною діяльністю живої людини (шамана) або славного померлого предку або героя. Зображення тварин та птахів в цілому відповідають вертикальній системі будови навколишнього світу в уяві багатоетнічного населення Хозарського каганату, що дісталася їм у спадок від індоіранського, а в широкому сенсі — індоєвропейського світу: птахи уособлюють небесну сферу, а копитні та хижаки — земну. Значна кількість зображень пов’язана із домінуванням тих чи інших істот в своїй сфері (лев / грифон, орел / фантастичний хижак; рис. 2: 3, 4, 8; 3: 1), що відповідало домінуючій ролі господаря такого перстня у своєму соціальному оточенні. Частина зображень тварин може бути пояснене їх вагомим господарчим значенням (бик, верблюд; рис. 2: 5—7). Певна кількість зображень могло мати тотемний характер. В цілому, сюжетні зображення на розглянутих перснях несуть в більшій мірі сакральне навантаження аніж декоративне. Вони відображають глибокий культурний зв’язок із значною частиною Євразійського світу і несуть на собі культурно-релігійний вплив багатьох часів і народів — від Середземномор’я і Ірану ранньої залізної доби — до синхронних Хозарському каганату територій: тюркомовні племена євразійського степу, лісові фіно-угорські народи, іраномовне населення Середньої Азії, народи Закавказзя і арабського Близького сходу, населення Подунав’я. The Saltov archaeological culture (middle of VIII — middle of X centuries) is the modern equivalent of the material and spiritual culture of the Khazar Khaganate that united many peoples of the south of Eastern Europe. It also played an important role in military-political and ethnocultural processes of the south of Eastern Europe and its proximate territories. Among the diversity of the antiquities left behind, rings with narrative depictions attracts attention most of all. Despite on the limited сollection of these items, some groups can be selected: antropomorphic (fig. 1), zoomorphic (fig. 2), ornithomorphic (fig. 3), vegetal (fig. 4: 1—4) and textual (fig. 4: 5). Some depictions are left unclear (fig. 5). Antropomorphic narratives are associated with magic activity of a living human (shaman) or a glorious dead ancestor or a hero. Depiction of animals and birds is generally compliant with the vertical system of the outworld structure in beliefs of multiethnic population of the Khazar Khaganate. The people of the Khazar Khaganate inherit these beliefs from Indo-Iranic, and in the wide sense — from the Indo-European world: birds symbolize the heavens, the hoofed animals and the predators are associated with the earth. The majority of subject images refer to the domination of some creatures in their domain (lion / griffon, eagle / fantastic predator; fig. 2: 3, 4, 8; 3: 1); it reflected the dominant role of the ring’s owner in his/her social environment. A part pf depicted animals can be explained by their important household value (bull, camel; fig. 2: 5—7). Some amount of images could have a totemic meaning. On the whole, narrative depictions on the mentioned rings have a sacral meaning to a greater extent, than a decorative one. They reflect a deep cultural bound with a considerable part of the Eurasian world. These depictions also bear cultural and religious influence of many times and peoples — from the Mediterranean and Iran of the Early Iron Age to the territories of the Khazar Khaganate’s times: Turkic speaking tribes of Eurasian Steppe, Finno-Ugric peoples in forests, Iranian speaking population of the Middle Asia, the South Caucasian and Arabic speaking Middle East peoples, the Danube region population.
Опис
Ключові слова
раннє середньовіччя, Хозарський каганат, салтівська археологічна культура, релігія, культи, перстні, культурні зв’язки, Early Middle Ages, Khazar Khaganate, Saltоv archaeological culture, religion, cults, rings, cultural bounds
Цитування
Колода В. В. Сюжетні зображення на салтівських перстнях (за матеріалам лісостепу) / Колода В. В. // Міхеєвські читання. – Харків : Майдан, 2021. – Вип. 2. – С. 51–64 : іл.