ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ МОВЦЯМИ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ В РОМАНІ “MESSAGE IN A BOTTLE” НІКОЛАСА СПАРКСА

dc.contributor.authorГорич, Т. С.
dc.date.accessioned2024-01-28T15:54:08Z
dc.date.available2024-01-28T15:54:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота є спробою виявити специфіку вибору модальних дієслів залежно від статі учасників (адресата й адресанта) висловлення на матеріалі художнього дискурсу. Було проаналізовано ключові поняття, використані для дослідження, – дискурс, модальні дієслова, стать мовця, гендерний чинник у лінгвістиці. Створено теоретичне підґрунтя для аналізу засобів вербалізації гендерних стереотипів. Виявлено залежність уживання модальних дієслів від статі адресата й адресанта висловлення. Також було порівняно характеристики мовців чоловічої та жіночої статі зумовлені вибором модальних дієслів у мовленні. Аналіз було здійснено на матеріалі сучасного художнього англомовного дискурсу. Дискурс у роботі визначаємо як мовну одиницю, розташовану вище рівня тексту, проте значно складніше організовану, ніж нижчестоящі одиниці, включаючи в парадигму дискурсивних одиниць соціальні, психологічні, кінетичні моменти. The diploma paper is an attempt to identify the specifics of modal verbs choice depending on the gender of the addresser and addressee of the utterance based on the material of literary discourse. The key concepts used for the study, such as discourse, modal verbs, sex of the speaker, gender factor in linguistics were analyzed. The theoretical basis for analyzing the means of gender stereotypes verbalization has been created. Dependence of modal verbs usage on the gender of the addressee and addresser of the utterance has been revealed. Characteristics of male and female speakers determined by the choice of modal verbs in speech has been compared. The analysis has been carried out on the basis of English modern literary discourse. Discourse in this paper is defined as a language unit located above the level of the text, which is much more complexly organized than the lower units, including social, psychological, kinetic moments in the paradigm of discursive units.
dc.identifier.citationГорич Т. С. Особливості вживання модальних дієслів мовцями чоловічої та жіночої статі в романі "Message in a Bottle" Ніколаса Спаркса : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Т. С. Горич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 62 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13721
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдискурс
dc.subjectмодальні дієслова
dc.subjectадресата
dc.subjectадресант
dc.subjectгендер
dc.subjectdiscourse
dc.subjectmodal verbs
dc.subjectaddresser
dc.subjectaddressee
dc.subjectgender
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ МОВЦЯМИ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ В РОМАНІ “MESSAGE IN A BOTTLE” НІКОЛАСА СПАРКСА
dc.title.alternativePECULIARITIES OF MODAL VERBS USAGE BY MALE AND FEMALE SPEAKERS IN THE NOVEL “MESSAGE IN A BOTTLE” BY NICKOLAS SPARKS
dc.typeOther
Файли
Колекції