Зміни в соціальному ідеалі сучасних китайців під впливом концепції Нового Шовкового шляху

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КУПРІЄНКО СВ
Анотація
Стаття присвячена питанням зміни соціального ідеалу сучасної китайської нації, які мають місце сьогодні. Основними агентами цього процесу виступають ЗМІ та сфера освіти. Новий Великий Шовковий Шлях не може розглядатися як суто економічний проект. Сучасний Китай, який переживає соціально-економічний злет, планово готується до культурного та економічного входження в країни Старого Світу і проводить підготовку власного населення до зустрічі з іншою, європейською цивілізацією на правах не лише економічного, але повноправного та міжгалузевого партнерства по широкому колу питань. Статья посвящена вопросам изменения социального идеала современной китайской нации, которые имеют место сегодня. Основными агентами этого процесса выступают СМИ и сфера образования. Новый Великий Шелковый Путь не может рассматриваться как чисто экономический проект. Современный Китай, который переживает социально-экономический взлет, планово готовится к культурному и экономическому вхождения в страны Старого Света и проводит подготовку собственного населения к встрече с другой, европейской цивилизацией на правах не только экономического, но и полноправного и межотраслевого партнерства по широкому кругу вопросов. Article is devoted to changings in social ideal of the modern Chinese nation, which take place today. The main agents of this process are the media and sphere of education. New Great Silk Road can not be regarded as a purely economic project. Modern China, which is experiencing a social and economic rise, prepares to cultural and economic entry into the countries of the Old World and prepares its own population to meet the other, European civilization as not only economic, but full and intersectional partner on a wide range of issues.
Опис
Ключові слова
соціальний ідеал, трансформація, КНР, сфера освіти, взаємодія цивілізацій, социальный идеал, трансформация, КНР, сфера образования, взаимодействие цивилизаций, social ideal, transformation, China, the sphere of education, the interaction of civilizations
Цитування
Калашник Л. С. Зміни в соціальному ідеалі сучасних китайців під впливом концепції Нового Шовкового шляху / Л. С. Калашник // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового шляху : монографія / Одес. нац. мор. ун-т ; [авт. кол.: С. В. Руденко, Чен Гуангжин та ін.]. – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – Розд. 3.3. – С.114–117.