Видове біорізноманіття тварин штучних гніздівель в урочищі «Вакалівщина» (Сумська область) у 2019 році

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У публікації досліджено видове біорізноманіття тварин штучних гніздівель в урочищі «Вакалівщина» (Сумська область) у 2019 році. Сумська область розташована в районі інтенсивного використання природних комплексів України, де вплив людини на різні види тварин значний. Зазначено, що видове різноманіття тварин ШГ в урочищі «Вакалівщина» має достатній рівень заселеності серед різних груп тварин. Незважаючи на високе видове різноманіття дуплогнізних птахів, результати досліджень свідчать про значний вплив мишоподібних гризунів, рукокрилих та ос, які займають ШГ і витісняють попередні види із певної екосистеми. Можливо, це є результатом декількох різноспрямованих процесів: зникнення аборигенних видів [1]; появи нових видів, що проникають у досліджуваний регіон як із півдня, так і з півночі природним шляхом та видів, пов’язаних із об’єктами антропогенного характеру. The publication investigates the species biodiversity of animals of artificial nesting sites in the Vakalivshchyna tract (Sumy region) in 2019. Sumy region is located in the area of intensive use of natural complexes of Ukraine, where the human impact on different species of animals is significant. It is noted that the species diversity of the SHG animals in the Vakalivshchyna tract has a sufficient level of population among different groups of animals. Despite the high species diversity of cavity-nesting birds, the results of the study indicate significant influence of mouse-like rodents, bats and wasps, which occupy the SHG and and displacing previous species from a particular ecosystem. This may be the result of of several multidirectional processes: the extinction of native species [1]; the emergence of of new species entering the study region both from the south and from the north naturally and species associated with anthropogenic and species associated with anthropogenic objects.
Опис
Ключові слова
тварини, птахи, штучні гніздівлі, урочище "Вакалівщина", заселеність, animals, birds, artificial nesting sites, Vakalivshchyna tract, population
Цитування
Ярис О. О. Видове біорізноманіття тварин штучних гніздівель в урочищі «Вакалівщина» (Сумська область) у 2019 році / О. О. Ярис, О. О. Пташенчук // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. студентів та молод. учених, Суми, 30 квіт. 2020 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 68–70.