МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ВОЄННОМУ МЕДІАДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ВІЙНУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджується мовна реалізація комунікативних стратегій і тактик в британському та американському воєнному медіадискурсі на тему повномасштабної російсько-української війни. Виокремлено інформативну та оцінну макростратегії, що спрямовані на досягнення відповідних головних комунікативних цілей інформаційно-аналітичних статей, які слугують матеріалом для дослідження. Кожна із цих макростратегій реалізується за допомогою мікростратегій, орієнтованих на реалізацію супутніх комунікативних цілей статей: дискредитаційної, власне оцінної, емоційного впливу, власне інформативної, агітаційної та самопрезентації, втілення яких уможливлюється низкою комунікативних тактик та відповідних мовних засобів. The thesis studies linguistic implementation of communicative strategies and tactics in British and American war media discourse, revolving around the Russian-Ukrainian full-scale war, based on the analysis of corresponding informational-analytical articles. Aimed at achieving the respective primary communicative purposes of the articles, two macrostratgies, informative and evaluative are singled out, either of which is implemented by means of microstrategies directed at realizing the complementary objectives of the articles, whose range includes discrediting, evaluative proper and informative proper microstrategies, along with those of emotional impact, agitation, and self-presentation. These microstrategies are, in turn, implemented by a number of communicative tactics and appropriate language means.
Опис
Ключові слова
воєнний медіадискурс, комунікативна стратегія, комунікативна макростратегія, комунікативна мікростратегія, комунікативна тактика, інформаційно-аналітична стаття, мовні засоби, російсько-українська війна, war media discourse, communicative strategy, communicative macrostrategy, communicative microstrategy, communicative tactic, information-alanalytical articles, language means, Russian-Ukrainian war
Цитування
Ільченко А. Р. Мовна реалізація комунікативних стратегій і тактик у сучасному британському та американському воєнному медіадискурсі (на матеріалі публікацій про російсько-українську війну) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / А. Р. Ільченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 104 с. + дод.
Колекції