Цінність власного життя у студентів: структура, чинники, особливості переживання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Діса Плюс
Анотація
Представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми почуття цінності власного життя у студентів та залежність його переживання від низки темпоральних, когнітивних, емоційних, мотиваційних, екзистенційно-смислових та поведінкових чинників. Переживання студентами почуття цінності власного життя визначено як прояв (і в той же час – важлива умова) тенденції подолання труднощів, обумовлених особливостями навчально-професійної діяльності в сучасному закладі вищої освіти. Доведено, що почуття цінності власного життя має структуру, вікову динаміку, характеризується статевими особливостями, залежить від певних особистісних і ситуаційних чинників. Тhe analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to the problem of students' sense of the value of their own lives and the dependence of their experience on a number of temporal, cognitive, emotional, motivational, existential-semantic and behavioral factors is presented. Students' experience of the value of their own lives is defined as a manifestation (and at the same time – an important condition) of the tendency to overcome the difficulties caused by the peculiarities of educational and professional activities in a modern institution of higher education. It is proved that the sense of value of one's own life has the structure, age dynamics, characterized by gender, depends on certain personal and situational factors.
Опис
Ключові слова
цінність власного життя у студентів, предиктори цінності власного життя, саморегуляція діяльності, психолінгвістичний експеримент, структура і джерела цінності власного життя, статево-вікові особливості цінності власного життя, зближення і дистанціювання як типи цінності власного життя, оптимізація переживання почуття цінності власного життя засобами тренінгу, value of one's own life in students, predictors of the feeling of the value of one's own life, self-regulation of activities, psycholinguistic experiment, structure and sources of the value in one's own life, gender and age characteristics of the value of one's own life, approaching and distancing types of the value in one's own life, optimization of the experiencing the feeling of the value of one's own life by the means of the training
Цитування
Кузнєцов М. А. Цінність власного життя у студентів : структура, чинники, особливості переживання : монографія // М. А. Кузнєцов, Н. Діаб, Н. В. Підбуцька – Харків : Діса Плюс, 2022. – 304 с.