Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу : евристичний потенціал дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена особливостям розгляду соціальних мереж як соціокультурного феномена. Аналізуються загально філософські та соціально- філософські засади, стратегії і методи дослідження соціокультурного підходу. Обґрунтовуються переваги дослідження соціальних мереж з позиції використання провідних методів соціокультурного аналізу − історичного, антропологічного та феноменологічного. Статья посвящена особенностям рассмотрения социальных сетей как социокультурного феномена. Анализируются общефилософские и социально-философские основания, стратегии и методы исследования социокультурного подхода. Обосновываются преимущества исследования социальных сетей с позиции использования ведущих методов социокультурного анализа – исторического, антропологического и феноменологического. The article is devoted the features of consideration of social networks as the social and cultural phenomenon. Total philosophical and social-philosophical grounds, strategies and methods of research of social and cultural approach, are analysed. Advantages of research of social networks are grounded from position of the use of leading methods of social and culturalanalysis – historical, anthropological and fenomenological.
Опис
Ключові слова
соціальні мережі, соціокультурний підхід, історичний метод, антропологічний метод, феноменологічний метод, социальные сети, социокультурный подход, исторический метод, антропологический метод, феноменологический метод, social networks, social and cultural approach, historical mеthod, anthropological method, fenomenological method
Цитування
Денисенко І. Д. Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу : евристичний потенціал дослідження / І. Д. Денисенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Філософія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 40 (1). – С. 22–29.