Особливості вживання лексико-стилістичних засобів в оповіданнях В. Борхерта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються лексико-стилістичні засоби в оповіданнях В. Борхерта. Визначено поняття «виражальні засоби мови» та «стилістичні прийоми». Охарактеризовано класифікацію виражальних засобів мови. Досліджено типологію стилістичних фігур на матеріалі оповідання В. Борхерта «Квітка кульбаби». Розглянуто лексичні засоби творення стилістичних фігур на матеріалі оповідання “Die Hundeblume”. The article deals with lexical and stylistic means in the stories by W. Borchert. The concepts of “expressive means” and “stylistic devices” are defined. The classification of expressive means of the language is characterized. The typology of stylistic figures on the material of W. Borchert’s story “Dandelion Flower” is studied. The lexical means of creating stylistic figures on the material of the story “Die Hundeblume” are considered.
Опис
Ключові слова
лексико-стилістичні засоби, виражальні засоби, стилістичні прийоми, тропи, фігури, оповідання, lexical and stylistic means, expressive means, stylistic devices, tropes, figures, stories, Борхерт В., Borchert. W.
Цитування
Мірошник Д. Особливості вживання лексико-стилістичних засобів в оповіданнях В. Борхерта / Д. Мірошник // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 197–201.