КОГНІТИВНІ Й ПРАГМАТИЧНІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ АСИМЕТРІЇ В СИСТЕМІ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено когнітивні й прагматичні причини формування якісної асиметрії в системі складносурядних речень. Зазначено, що, по-перше, унаслідок специфічного способу когніції сучасною людиною дійсності, за якого індивід змушений між дискретними фрагментами мислити ті чи ті залежності, сурядність виявляється слабко затребуваним синтаксичним зв’язком для вираження «чистих» сурядних відношень, натомість є цілком питомим базисом для актуалізації відношень, що характерні для підрядності; по-друге, актуалізація полісемантизму форми на рівні сурядних конструкцій є результатом комунікативно-прагматичної спрямованості сурядності, особливо значущої в умовах непідготовленого мовлення, де сурядні відношення, ускладненої семантики, виявляються потужним засобом смисловираження. The article investigates the cognitive and pragmatic reasons for the formation of qualitative asymmetry in the system of complex sentences. It is noted that, firstly, due to the specific way of cognition of reality by a modern person, in which an individual is forced to think of certain dependencies between discrete fragments, conjunction turns out to be a weakly demanded syntactic relation for expressing "pure" subordinating relations, but it is quite a specific basis for actualising the relations characteristic of subordination; secondly, the actualisation of polysemantism of the form at the level of subordinating constructions is the result of the communicative and pragmatic orientation of subordination, which is especially significant in unprepared speech, where subordinating relations, with their complicated semantics, turn out to be a powerful means of meaning expression.
Опис
Ключові слова
українська мова, синтаксис, складносурядні речення, семантика, когнітивні механізми, Ukrainian language, syntax, complex sentences, semantics, cognitive mechanisms
Цитування
Полозова О. Когнітивні й прагматичні причини формування якісної асиметрії в системі складносурядних речень / О. Полозова // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 118–124.