Гістологічна характеристика експериментальних ран м’яких тканин стегна щурів та роль IFN-γ в динамиці загоєння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Миколаїв
Анотація
Мета дослідження – оцінка гістоморфологічних змін у зразках ранового каналу м’яких тканин стегнової кістки щурів та вивчення ролі інтерферону-гамма (IFN-γ) у динаміці загоєння ран. Матеріали та методи. Дослідження проводилося на 24 щурах Вістар. Тварини були розділені на дві групи – інтактну (6 щурів) та піддослідну (18 щурів). Тварин дослідної групи використовували для моделювання ран. Щурів евтаназували на 10, 20 і 40 добу (по 6 тварин) після моделювання рани. Кров для дослідження брали методом відкритої пункції серця. Рівень INF-γ у сироватці крові тварин визначали імуноферментним методом. Гістологічну обробку зразків проводили за загальноприйнятою методикою, зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, а також пікрофуксином за Ван Гізоном. Результати і обговорення. У роботі виявлено зміни експресії IFN-γ у сироватці крові тварин з ранами: підвищення рівня IFN-γ на 10-20 добу після моделювання ран порівняно з рівнями щурів інтактної групи (р <0,05). Показано зниження рівня IFN-γ на 40-ту добу експерименту порівняно з аналогічним рівнем цього цитокіну на 10-у та 20-ту добу після моделювання рани (р<0,05). За результатами гістологічного дослідження виявляються ознаки проліферативної фази у вигляді значної кількості фібробластів і новоутворених судин, а також початок стадії ремоделювання у вигляді організації колагенових волокон паралельними пучками в ранових каналах. в різних областях протягом 10 днів. На 20-ту добу відзначають відсутність запальних клітин у препаратах ушкоджених ділянок. Також на тканинному рівні в цей час були виявлені ознаки фази ремоделювання: спостерігалося значне зменшення кількості кровоносних судин і фібробластів, сполучна тканина на ділянках набула зрілого вигляду у вигляді щільних нашарувань з поодинокими фіброцитами. . У зоні ушкодження на 40-ту добу досліду відзначалися рубці зрілої сполучної тканини. Висновок. В експериментальному дослідженні ми показали морфологічні та фізіологічні особливості загоєння ушкоджень м’яких тканин у нормальних щурів. Встановлені особливості будови ранових ділянок на різних етапах загоєння та динаміка вивільнення IFN-γ дозволяють визначити його важливу роль не лише у запаленні, а й на етапах проліферації та ремоделювання. Визначення концентрації IFN-γ може бути інформативним показником на всіх етапах репарації в процесі загоєння ушкоджень м’яких тканин у людини, що підлягає подальшим клінічним дослідженням. The purpose of the study was to evaluate the histomorphological changes in samples of the wound canal of the soft tissues of the femur of rats and to study the role of interferon-gamma (IFN-γ) in the dynamics of wound healing. Materials and methods. The study was conducted on 24 Wistar rats. Animals were divided into two groups – intact (6 rats) and experimental (18 rats). Animals of the experimental group were used to simulate wounds. Rats were euthanized on the 10th, 20th, and 40th days (6 animals for each time) after wound simulation. Blood for the study was taken by the method of open cardiac puncture. The levels of INF-γ in the blood serum of animals were determined by enzyme immunoassay. Histological processing of the samples was carried out according to generally accepted methods, the sections were stained with hematoxylin and eosin, as well as picrofuchsin according to Van Gieson. Results and discussion. The work revealed changes in the expression of IFN-γ in the blood serum of animals with wounds: an increase in the levels of IFN-γ on the 10th and 20th days after modeling wounds compared to the levels of rats in the intact group (p<0.05). A decrease in the levels of IFN-γ on the 40th day of the experiment compared to a similar level of this cytokine on the 10th and 20th days after wound simulation was shown (p<0.05). The results of histological studies show signs of the proliferative phase in the form of a significant number of fibroblasts and newly formed vessels, as well as the beginning of the remodeling stage in the form of the organization of collagen fibers in parallel bundles in the wound canals in different areas within 10 days. On the 20th day, the absence of inflammatory cells in the preparations of the damaged areas is noted. Also at the tissue level at this time, signs of the remodeling phase were revealed: a significant decrease in the number of blood vessels and fibroblasts was observed, the connective tissue in the areas acquired a mature appearance in the form of dense layers with single fibrocytes. In the injury zone on the 40th day of the experiment, scars from mature connective tissue were noted. Conclusion. In an experimental study, we showed the morphological and physiological features of the healing of soft tissue injuries in normal rats. The established structural features of wound areas at different stages of healing and the dynamics of IFN-γ release allow us to determine its important role not only in inflammation, but also in the stages of proliferation and remodeling. Determination of the concentration of IFN-γ may be an informative indicator at all stages of repair in the process of healing soft tissue injuries in humans, subjected to further clinical studies
Опис
Ключові слова
цитокін, репарація, запалення, загоєння рани, гістологічні дослідження, cytokine, repair, inflammation, wound healing, histological studies
Цитування
Іонов І. А. Гістологічна характеристика експериментальних ран м’яких тканин стегна щурів та роль IFN-γ в динамиці загоєння / І. А. Іонов, Т. Є. Комісова // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6 (40). – С. 182–187.