РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський науковий форум
Анотація
У статті розглянуто комплексний вплив на професійну креативність як інтегрований, багатокомпонентний феномен можливий завдяки поліфункціональності арт-терапії, що дозволяє одночасно впливати на емоційно-почуттєву сферу студентів, активізувати їх творчі пізнавальні процеси, сприяти професійному креативному самопізнанню та саморозвитку майбутніх фахівців. В статье рассмотрено комплексное воздействие на профессиональную креативность как интегрированный, многокомпонентный феномен, который возможен благодаря полифункциональности арт-терапии, позволяющий одновременно воздействовать на эмоционально-чувственную сферу студентов, активизировать их творческие познавательные процессы, способствовать профессиональному креативному самопознанию и саморазвитию будущих специалистов. The article considers the complex impact on professional creativity as an integrated, multicomponent phenomenon possible due to the multifunctionality of art therapy, which allows to simultaneously influence the emotional sphere of students, activate their creative cognitive processes, promote professional creative self-knowledge and self-development of future professionals.
Опис
Ключові слова
креативний розвиток, вихователі закладів дошкільної освіти, арт-терапія, підготовка фахівців, магістерські роботи, креативное развитие, воспитатели учреждений дошкольного образования, арт-терапия, подготовка специалистов, магистерские работы, creative development, educators of preschool education institutions, art therapy, training, master's work
Цитування
Дрожик Л. В. Розвиток професійної креативності майбутніх вихователів ЗДО / Л. В. Дрожик // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 9–10 листоп. 2020 р. / Львів. наук. форум. – Львів, 2020. – Ч. 2. – С. 45–47.