Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-13
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії та методики навчання і виховання молодших школярів, психологічні аспекти навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку, інклюзія в початковій школі, особливості роботи з обдарованими дітьми, взаємодія та співпраця учителя, учня і батьків. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of abstracts of speeches at the scientific and practical internet conference of students of the first (bachelor) level of higher education in the second year of study at the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda KhNPU. The materials highlight topical issues of theory and methods of teaching and educating younger schoolchildren, psychological aspects of teaching and educating younger schoolchildren, inclusion in primary school, features of working with gifted children, interaction and cooperation between teachers, students and parents. For applicants of the first (bachelor) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
початкова школа, психологія молодших школярів, психологія молодших школярів, інклюзивне навчання, обдаровані діти, elementary school, psychology of younger schoolchildren, teaching methods, inclusive education, gifted children
Цитування
Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні : матеріали VІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 13 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : [б. в.], 2023. – 49 с.