Оцінювання рівня організації національно-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У статті за допомогою мікродосліджень проведено ґрунтовний аналіз проблем організації національно-патріотичного виховання. Встановлено рівень патріотичної вихованості серед учнів, сформованості компонентів громадянської компетентності суб’єктів педагогічного процесу. З’ясовано ставлення викладачів, батьків та учнів до організації національно-патріотичного виховання в школі. В статье с помощью микроисследований проведен обстоятельный анализ проблем организации национально-патриотического воспитания. Установлен уровень патриотической воспитанности среди учащихся, сформированности компонентов гражданской компетентности субъектов педагогического процесса. Выяснено отношение преподавателей, родителей и учащихся к организации национально-патриотического воспитания в школе. The article provides a detailed analysis of the problems of national-patriotic education organization with the help of micro-research. The level of patriotic education among students, the formation of the components of civic competence of the subjects of the pedagogical process was determined. The attitude of teachers, parents and students to the organization of national-patriotic education at school was found out.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, заклади загальної середньої освіти, оцінювання, национально-патриотическое воспитание, учреждения общего среднего образования, оценивание, national patriotic education, general secondary education institutions, evaluation
Цитування
Парамей А. А. Оцінювання рівня організації національно-патріотичного виховання в закладі загальної середньої освіти / А. А. Парамей // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 59–61.