Соціолінгвістичні особливості сучасних турецьких антропонімів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадське об’єднання «Вектор пошуку», Видавництво НМ
Анотація
Особливістю імен, що дають дітям у Туреччині є, по-перше, їх велике розмаїття і, по-друге, особлива увага, що приділяється значенню, семантиці імені. В Туреччині ім’я часто може надати багату інформацію: з якого району країни людина родом (наприклад поширеними іменами у Східному Причорномор’ї є Temel, Recep, Cemal, Dursun, Fadimе. До речі, широко відомі герої анекдотів, що носять ці імена. А ім’я Satılmış чи для жінок Satı можна зустріти тільки в районі Середньої Анатолії), чи є її родина релігійною (сім’ї, що є більш консервативними, а це здебільшого ті, що мешкають у невеличких містах, віддають перевагу загальномусульманським іменам арабського, перського чи біблейно-мусульманського походження – Mehmet, Ahmet, Ali, İbrahim, Cemile, Zeynep, Ayşe), чи є дитина першою чи останньою в сім’ї (імена İlki (перший), İlker (перший хлопець), İlkiz (перша дівчина), İlknur (перший промінь), İlkgün (перший день), Soner (останній хлопець), Sonay (Останній місяць), Sonnur (останній промінь), Songül (остання троянда) кажуть самі за себе), чого очікують від дитини батьки – (Dilek (побажання), Erden (цнотливий), Durgun (спокійний, врівноважений), Yaşar (той, що живе), Feyza, Mutlu (щаслива), Selek (гостинна), Cömert (щедрий), Yücel (величний), Aslan (лев), Murat (щастя, щаслива доля). Особенностью имен, которые дают детям в Турции является, во-первых, их большое разнообразие и, во-вторых, особое внимание, уделяемое значению, семантике имени. В Турции имя часто может предоставить богатую информацию: с какого района страны человек родом (например распространенными именами в Восточном Причерноморье является Temel, Recep, Cemal, Dursun, Fadimе. Кстати, широко известные герои анекдотов, носящие эти имена. а имя Satılmış или для женщин Satı можно встретить только в районе Средней Анатолии), является ее семья религиозной (семьи, более консервативными, а это в основном те, которые живут в небольших городах, предпочитают общемусульманскому именам арабского, персидского или библейско-мусульманского происхождения - Mehmet, Ahmet, Ali, İbrahim, Cemile, Zeynep, Ayşe), есть ребенок первой или последней в семье (имена İlki (первый), İlker (первый парень), İlkiz (первая девушка), İlknur (первый луч), İlkgün (первый день ), Soner (последний парень), Sonay (Последний месяц), Sonnur (последний луч), Songül (последняя роза) говорят сами за себя), чего ожидают от ребенка родители - (Dilek (пожелания), Erden (целомудренный), Durgun ( спокойный, уравновешенный), Yaşar (тот, что живет), Feyza, Mutlu (счастливая), Selek (гостеприимная), Cömert (щедрый), Yücel (величественный), Aslan (лев), Murat (счастье, судьба). The peculiarity of the names given to children in Turkey is, firstly, their great diversity and, secondly, special attention paid to the meaning, semantics of the name. In Turkey, a name can often provide rich information: from which region of the country a person comes from (for example, the common names in the Eastern Black Sea Region are Temel, Recep, Cemal, Dursun, Fadime. By the way, well-known heroes of jokes bearing these names. And the name Satılmış or for women Satı can be found only in the region of Central Anatolia), her family is religious (families are more conservative, and these are mainly those who live in small cities, prefer Arabic to Persian or Biblical-Muslim names to common Muslim walking - Mehmet, Ahmet, Ali, İbrahim, Cemile, Zeynep, Ayşe), there is a child of the first or last in the family (names İlki (first), İlker (first guy), İlkiz (first girl), İlknur (first beam), İlkgün (first day), Soner (last guy), Sonay (last month), Sonnur (last ray), Songül (last rose) speak for themselves), what parents expect from the child - (Dilek (wishes), Erden (chaste) , Durgun (calm, balanced), Yaşar (the one who lives), Feyza, Mutlu (happy), Selek (hospitable), Cömert (generous), Yücel (majestic), Aslan (lion), Murat (happiness, fate).
Опис
Ключові слова
сучасні турецькі антропоніми, соціолінгвістичні фактори, современные турецкие антропонимы, социолингвистические факторы, modern turkish anthroponyms, sociolinguistic factors
Цитування
Логвиненко І. А. Соціолінгвістичні особливості сучасних турецьких антропонімів / І. А. Логвиненко, Я. М. Демченко // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. ст. учасників тринадцятої Всеукр. практ.-пізнав. інтернет-конф. / Громадське об’єднання "Вектор пошуку". – Дніпро : НМ, 2017. – С. 11–15.