ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ С. Й. ГЕССЕНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітленні погляди С. Й. Гессена на відповідність організації контролю діяльності учнів меті наукової освіти. Розглядається позиція філософа щодо пріоритетності положення критичної дидактики про оволодіння методом науки як мети наукової освіти над точкою зору формального розвитку мислення та положення про необхідність повідомлення школярам корисних відомостей. В статье освещены взгляды С. Й. Гессена на соответствие организации контроля деятельности учащихся цели научного образования. Рассматривается позиция философа по приоритетности положения критической дидактики об овладении методом науки как цели научного образования над точкой зрения формального развития мышления и положение о необходимости сообщения школьникам полезных сведений. The articles reveals S. J. Gessen’s views on the correlation of the organization of control over pupils’ activity and the aim of scientific education. The author an alyses the philosopher’s view on the priority of critical didactics in mastering scientific methods as the aim of scientific education over the viewpoint of formal development of thinking and the principle of presenting useful information to pupils.
Опис
Ключові слова
контроль, формальна освіта, реальна освіта, ціль навчання, мислення, екзамен, контроль, формальное образование, реальное образование, цель обучения, мышление, экзамен, control, formal education, real education, purpose of training, thinking, exam
Цитування
Тихонович В. М. Питання контролю діяльності учнів у педагогічній концепції С. Й. Гессена / В. М. Тихонович // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 38. – С. 142–151.