До питання про метод права соціального забезпечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метод права соціального забезпечення – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин, що складають предмет цієї галузі права. Метод права социального обеспечения – это совокупность приемов и способов, посредством которых осуществляется регулирование отношений, составляющих предмет этой области права. Method of social security law is a set of techniques and methods by which the regulation of relations that are the subject of this branch of law.
Опис
Ключові слова
соціальне забезпечення, соціально-забезпечувальні відносини, соціальне страхування, пенсійне страхування, соціальні стандарти, социальное обеспечение, социально-обеспечивающие отношения, социальное страхование, пенсионное страхование, социальные стандарты, social welfare, social security relations, social insurance, pension insurance, social standards
Цитування
Москаленко О. В. До питання про метод права соціального забезпечення / О. В. Москаленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 145–148.