Мовні засоби вираження заперечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті подано аналіз поглядів сучасних вчених на категорію заперечення та мовні засоби її вираження; розглянуто лексичні, та граматичні засоби реалізації даної категорії. Зроблено спробу класифікувати види заперечення за виявленими способами їх реалізаціїу англомовному художньому дискурсі. В статье представлен анализ взглядов современных ученых на категорию отрицания и языковые средства ее выражения; рассмотрены лексические, и грамматические средства реализации данной категории. Сделана попытка классифицировать виды возражения по выявленным способами их реализации является англоязычном художественном дискурсе. The article represents the analysis of the views of modern scholars on the category of negation and language means of its expression; lexical and grammatical methods of its realization. An attempt was made to classify the types of negation according to the ways of its realization in the English literary discourse.
Опис
Ключові слова
заперечення, мовні засоби, вербалізація, дискурс, студентські роботи, возражения, языковые средства, вербализация, дискурс, студенческие работы, negation, language means, verbalization, student work, discourse
Цитування
Аліфанова О. В. Мовні засоби вираження заперечення / О. В. Аліфанова // Studia Philologica : зб. студент. наук. праць // Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук, О. В. Константінова, О. І. Павлова та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 7–12.