Formation of national consciousness of future dance teachers in the context of national education by means of art

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article reveals the topicality of the formation of national consciousness of higher education students in specialty "Choreography" and emphasizes the need to consider this process in the context of national education by means of art including choreography. Folk choreography and dance are actively used as a powerful lever of national, patriotic, moral education of youth in many countries. The peculiarities of the national mentality and consciousness are emphasized. Based on previous research, it has been established that Chinese units of government pay much attention to the study of Chinese folk dances as a means of forming a conscious citizen. Worldviews laid in folk dance during its historical formation, their development, knowledge, creative rethinking will allow future teachers to carry out educational work at a high level in educational institutions of various types and forms of ownership. The peculiarities of the formation of the national consciousness of higher education students by means of Chinese folk choreography, which are considered in unity with the study, mastery of its traditions, mentality, distinctive features, have been revealed. The authors highlight main stages of studying dance tradition in the context of professional training of future dance teachers, namely primary, cognitive, analytical, and creative. The information about the development of dance tradition according to the formulated stages has been proved on the example of studying the Chinese folk dance "Sinema". The opinion of experts on the national consciousness as one of the important indicators of spirituality, education, high culture and integrity of the personality of the future art teacher has been confirmed. Theoretical and practical results of the study can be used as an algorithm for the formation of value orientations of higher education students by means of folk dance as a translator of cultural and spiritual heritage of native people. Further research can be carried out in the direction of developing ways to form intercultural competence of future dance teachers on the basis of studying the dances of different countries and the implementation of their value orientations in modern choreographic art. У статті розкрито актуальність формування національної свідомості здобувачів вищої освіти спеціальності «Хореографія» та зроблено акцент на необхідності розгляду цього процесу в контексті національного виховання засобами мистецтва, зокрема хореографічного. Народна хореографія й танець в багатьох країнах світу активно використовуються як потужний важіль національного, патріотичного, морального виховання молоді, акцентуючи увагу на особливостях національної ментальності та свідомості. На основі даних попередніх досліджень встановлено, що в КНР з боку державних установ багато уваги приділяється вивченню китайських народних танців як одного з засобів формування свідомого громадянина. Світоглядні орієнтири, закладені в народний танець упродовж його історичного розвитку, їх освоєння, пізнання, творче переосмислення дозволять майбутнім вчителям на високому рівні здійснювати виховну роботу у закладах освіти різних типів та форм власності. Висвітлено особливості формування національної свідомості здобувачів вищої освіти засобами китайської народної хореографії, що розглядаються у єдності з вивченням, оволодінням її традицій, ментальності, самобутніх рис. Авторами виокремлено основні етапи вивчення танцювальної традиції в контексті професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії, а саме: початковий, пізнавальний, аналітичний, творчий. На прикладі вивчення китайського народного танцю «Сінема» доведено формування відомостей про танцювальну традицію згідно сформульованих етапів. Підтверджується думка фахівців про національну свідомість як одного з важливих показників духовності, вихованості, високої культури та цілісності особистості майбутнього вчителя мистецтв. Теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані в якості алгоритму формування ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти засобами народного танцю як транслятора культурних та духовних надбань народу. Подальші дослідження можуть бути здійснені у напрямку розробки шляхів формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів хореографії на засадах вивчення танців різних країн та втілення їх ціннісних орієнтацій в сучасне хореографічне мистецтво.
Опис
Ключові слова
national education, national consciousness, national traditions, choreographic art, future dance teacher, національне виховання, національна свідомість, національні традиції, хореографічне мистецтво, майбутній вчитель хореографії
Цитування
Lymanska O. V. Formation of national consciousness of future dance teachers in the context of national education by means of art / O. V. Lymanska, N. A. Bugayets // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 107–119. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.11