Розвиток вищих навчальних закладів Німеччини : історичний та педагогічний аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во ФОП Іванченко І. С.
Анотація
У монографії на основі дослідження наукових і архівних матеріалів обґрунтовано процес становлення і розвитку вищих навчальних закладів Німеччини у період з початку ХІХ століття по початок ХХІ століття, розроблено його періодизацію, виявлено провідні тенденції, зміст вищої освіти, виокремлено наукову цінність педагогічних теорій, еволюцію світоглядної моделі вищої освіти Німеччини, розуміння її як цілісного освітнього явища, котре має свою національну специфіку і перебуває у стані пристосування до глобальних освітніх тенденцій. Розраховано на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників органів освіти та науки, істориків і педагогів, а також студентів. В монографии на основе исследования научных и архивных материалов обоснованно процесс становления и развития высших учебных заведений Германии в период с начала XIX века по начало XXI века, разработано его периодизацию, выявлены ведущие тенденции, содержание высшего образования, выделена научная ценность педагогических теорий, эволюция мировоззренческой модели высшего образования Германии, понимание ее как целостного образовательного явления, которое имеет свою национальную специфику и находится в состоянии приспособления к глобальным образовательным тенденциям. Рассчитано на научных работников, преподавателей высших учебных заведений, руководителей органов образования и науки, историков и педагогов, а также студентов. In the monograph on the basis of research of scientific and archival materials, the process of formation and development of higher educational institutions in Germany from the beginning of the XIX century to the beginning of the XXI century is justified, its periodization is developed, leading trends, the content of higher education are identified, the scientific value of pedagogical theories, evolution of the world outlook model are highlighted Germany’s higher education, understanding it as a holistic educational phenomenon that has its own national identity and is in a state of adaptation to global m educational trends. Designed for researchers, university professors, heads of education and science, historians and educators, as well as students.
Опис
Ключові слова
німецька філологія, вищі навчальні заклади Німеччини, вища освіта Німеччини, наукові педагогічні теорії, немецкая филология, высшие учебные заведения Германии, высшее образование Германии, научные педагогические теории, German philology, German higher education institutions, German higher education, scientific pedagogical theories
Цитування
Черкашин С. В. Розвиток вищих навчальних закладів Німеччини : історичний та педагогічний аспекти : монографія / С. В. Черкашин ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 528 с.