Роль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді: філософсько-антропологічний аналіз

dc.contributor.authorБережна, С. В.
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:10Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:10Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractВ статті проведено філософсько-антропологічний аналіз функціонування музею. Зазначено, що світоглядні , які спостерігаються в сучасному світі пов’язані з впровадженням філософсько-культурологічної парадигми, де центральне місце відведено людині. Музейна комунікація є своєрідним феноменом, що відбивається на житі людини, механізмах формування індивідуальної та суспільної свідомості, національному менталітеті. Завдяки речовій формі передачі інформаці здійснюються операції з «ідеальними предметами», які представляють цінності певної соціальної групи, етносу, індивіда, відбувається формування особистості. Розкрито роль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій молоді, адже сучасні музеї є важливими осередками культурно-просвітницької діяльності, освіти й навчання. Зазначено, що творча інтерпретація музейних пам’яток здатна виявити трансцедентну сутність речей, перемкнути кут зору сучасника з актуально-соціального на культурно-історичні, тим самим перетворити образне експозиційне середовище на канал комунікації. Призначення музеїв відбивається у можливості надавати молоді ідейну, інтерактивну та матеріальну платформи для глибшого пізнання своєї етнічної ідентичності та сформувати мультикультурні компетенції. Схарактеризовано основні напрямки:антропологізм, толерантність, співчуття та повага до «Інших», самоповага до власної історії та культури тощо. Зазначено, що зараз відбувається становлення культурно- антропологічної картини розвитку людства і суспільства, що спирається на універсальні цінності та смисли. Музейна комунікація є соціокультурною технологією утворення нового якісного ступеня цивілізаційного розвитку суспільства, де стратегічним є урахування ментальних особливостей народу.Зроблено висновок, що музеї, як феномен культурної, національної, історичної пам’яті можуть стати дієвим інструментом для покращення розуміння сьогоднішнього світу та людини у світі. В статье проведен философско-антропологический анализ функционирования музея. Отмечено, что музейная коммуникация является своеобразным феноменом, который отражается в механизмах формирования индивидуального и общественного сознания, национальном менталитете. Раскрыта роль музеев в формировании ценностных ориентаций молодежи. Отмечено, что задача музеев отражается в возможности предоставлять молодежи мировоззренческую, интерактивную и материальную платформы для более глубокого познания своей этнической идентичности и сформировать мультикультурные компетенции. Охарактеризованы основные направления: антропологизм, толерантность, сострадание и уважение к «Другим», самоуважение к собственной истории и культуре и т.п. Отмечено, что сегодня происходит становление культурно - антропологической картины развития человека и общества, опирающегося на универсальные ценности и смыслы. Сделан вывод, что музеи, как феномен культурной, национальной, исторической памяти могут стать эффективным инструментом для улучшения понимания сегодняшнего мира и человека в мире. The article deals with the philosophical and anthropological analysis of the functioning of the museum. It is noted that the outlook changes that are observed in the modern world are connected with the implementation of the philosophical and cultural paradigm, where the central place is reserved for a person. Museum communication is a peculiar phenomenon that is reflected in human life, mechanisms of formation of individual and social consciousness, national mentality. Thanks to the real form of information transmission operations are carried out with "perfect objects" that represent the values of a particular social group, ethnic group, individual, and the formation of a personality. The role of museums in shaping the value orientations of youth is revealed, because modern museums are important centers of cultural and educational activity, education and training. It is noted that the creative interpretation of museum monuments is capable of detecting the transcendental nature of things, switching the viewer's perspective on the actual - social to the cultural - historical, thus transforming the imaginative exposition environment into the communication channel. The purpose of museums is reflected in the ability to provide young people with an ideological, interactive and material platform for a deeper understanding of their ethnic identity and to form multicultural competencies. The main directions are described: anthropologism, tolerance, compassion and respect for "Others", self-respect for own history and culture, and others like that. It is noted that now the formation of the cultural and anthropological picture of the development of humanity and society, based on universal values and meanings, is underway. Museum communication is a socio-cultural technology for the formation of a new qualitative degree of civilizational development of a society, where the strategic consideration is to take into account the mental characteristics of the people. It is concluded that museums, as a phenomenon of cultural, national, historical memory, can become an effective tool for improving the understanding of today's world and man in the world.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБережна С. В. Роль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді: філософсько-антропологічний аналіз / С. В. Бережна // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52 (1). – С.52 –59.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3602
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузейuk_UA.UTF-8
dc.subjectцінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectлюдинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмузейuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectчеловекuk_UA.UTF-8
dc.subjectmuseumuk_UA.UTF-8
dc.subjectvaluesuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonuk_UA.UTF-8
dc.titleРоль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді: філософсько-антропологічний аналізuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРоль музеев в формировании ценностных ориентаций современной молодежи: философско-антропологический анализuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe role of museums in shaping the value orientations of contemporary youth: a philosophical and anthropological analysisuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бережна С.В. Роль музеїв у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.pdf
Розмір:
320.1 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: