Гра як засіб розвитку емоційної сфери старших дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснений теоретичний аналіз основних підходів до розвитку емоційної сфери старших дошкільників. З’ясовано сутність і критерії розвитку емоційної сфери старших дошкільників, до яких належать здатність розпізнавати та розуміти емоції інших людей, усвідомлювати власні емоційні стани та керувати ними. Визначено рівні сформованості емоційної сфери в дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та апробовано експериментальну програму з розвитку емоційної сфери засобами ігрового тренінгу. На основі апробації експериментальної програми визначено її ефективність у розвитку емоційної сфери старших дошкільників. The qualification work carries out a theoretical analysis of main approaches to the development of the emotional sphere of older preschoolers. The essence and criteria for the development of the emotional sphere of older preschoolers have been clarified, which include the ability to recognize and understand the emotions of other people, to be aware of one’s own emotional states and to manage them. The levels of formation of the emotional sphere in children of older preschool age have been determined. An experimental program for the development of the emotional sphere by means of game training was developed and tested. Based on the approval of the experimental program, its effectiveness in the development of the emotional sphere of older preschoolers was determined.
Опис
Ключові слова
емоції, емоційна сфера, емоційний розвиток, старші дошкільники, розвиток емоційної сфери, гра, ігровий тренінг, emotions, emotional sphere, emotional development, older preschoolers, emotional sphere development, game, game training
Цитування
Солянникова О. Ю. Гра як засіб розвитку емоційної сфери старших дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. Ю. Солянникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психол. та пед. антропології. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
Колекції