ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ПЕРИФРАЗ ІЗ КОЛЬОРОНАЗВАМИ В ТЕКСТАХ СТАТЕЙ «УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено перифрази зі статей газети «Українська правда» та її проєкту «Європейська правда» 2021-2023 рр. Перифрази є своєрідним інтертекстом, номінуючи поняття, які вже мають свою назву, акцентуючи увагу на певних ознаках, вони образно переназивають зображувані об’єкти. Слова на позначення кольорів у складі перифраза набувають нового значення, відмінного від безпосереднього номінування кольору. Внаслідок аналізу перифраз з кольороназвами зроблено висновок про широке використання кольорів у перифразах для опису подій політичного, економічного, суспільного, культурного життя, відображення ставлення до цих подій та людей, які беруть у них участь. Перифрази з кольороназвами в текстах газетних статей надають описуваним явищам і предметам нових характеристик, увиразнюючи і емоційно забарвлюючи їх. The publication examines paraphrases from articles of the newspaper "Ukrainian Pravda" and its project "European Truth" 2021-2023. Paraphrases are a kind of intertext, nominating concepts that already have their own names, emphasizing certain features, they figuratively rename the depicted objects . Words denoting colors in the paraphrase take on a new meaning, different from the direct nomination of a color. As a result of the analysis of paraphrases with color names, it was concluded that colors are widely used in paraphrases to describe the events of political, economic, social, cultural life, reflect the attitude towards these events and the people who participate in them. Periphrases with color names in the texts of newspaper articles give the described phenomena and objects new characteristics, highlighting and emotionally coloring them.
Опис
Ключові слова
перифрази, кольороназви, публіцистичний дискурс, студентські роботи, paraphrases, color names, journalistic discourse, student works
Цитування
Абазіна Л. В. Особливості функціювання перифраз із кольороназвами в текстах статей «Української правди» / Л. В. Абазіна // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 7–10.