АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Упродовж усього життя, як дорослим, так і дітям, доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Переступивши поріг школи, діти постійно адаптуються: до дітей, до вчителів, до навчальної програми, до нового режиму дня. Початок навчання у школі – це один з найбільш відповідальних моментів у житті, а заклад освіти – величезний новий світ, до якого треба адаптуватися. Адаптація до школи – справа непроста, адже це нові системи, обов’язки та плани, розширення меж спілкування, нові міжособистісні стосунки, несподівані життєві ситуації та незвичні емоції. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі розкрито теоретичні аспекти проблеми вивчення адаптації першокласників до навчання в НУШ; визначено сутність понять «адаптація», «адаптація дитини до школи», «шкільна дезадаптація»; визначено особливості роботи вчителя початкових класів в адаптаційний період першокласників. У другому розділі представлено розроблену програму діяльності вчителя початкових класів у період адаптації першокласників до навчання в НУШ та результати її реалізації. У висновках доведено, що для організації успішної адаптації першокласників до навчання в НУШ необхідно розробити систему взаємодії всіх учасників освітнього процесу: учителів, учнів, батьків та спрямувати її на побудову нової парадигми стосунків, спрямованих на роботу в команді. Throughout life, both adults and children have to adapt to different situations. Having crossed the threshold of school, children are constantly adapting: to children, to teachers, after-school programs, to a new routine of the day. Starting school is one of the most important moments in life, and an educational institution is a huge new world to which you have to adapt. Adaptation to school is not an easy task, because it involves new systems, responsibilities and plans, expansion of communication boundaries, new interpersonal relationships, unexpected life situations and unusual emotions. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources used. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, the theoretical aspects of the problem of studying the adaptation of first-graders to studying at the National Academy of Sciences are disclosed; the essence of the concepts «adaptation», «adaptation of the child to school», «school maladjustment» is determined; the peculiarities of the work of a primary school teacher during the adaptation period of first graders are determined. The second chapter presents the developed program of activities of primary school teachers during the period of adaptation of first-graders to study at NUS and the results of its implementation. The conclusions prove that in order to organize the successful adaptation of first-graders to studying at NUS, it is necessary to develop a system of interaction of all participants in the educational process: teachers, students, parents and direct it to the construction of a new paradigm of relationships aimed at teamwork.
Опис
Ключові слова
адаптація, адаптація дитини до школи, шкільна дезадаптація, учні, освітній процес, учитель, НУШ, adaptation, adaptation of a child to school, school maladjustment, students, educational process, teacher, NUS
Цитування
Левацька А. С. Адаптація першокласників до навчання в НУШ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Левацька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 79 с.
Колекції