ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ – ДОЛЯ ДЕРЖАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто студентський конкурс «Професія вчителя – доля держави», який щорічно проводиться в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, що започаткував І. Ф. Прокопенко (ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди 1980–2020 рр.) із метою залучення студентської молоді до висвітлення ролі вчителя в сучасній Україні, його ролі у вихованні та формуванні підростаючого покоління. Зазначено, що професія вчителя, безумовно, є долею держави і має велике значення для її розвитку, оскільки саме вчитель формує цінності й готує молоде покоління до майбутнього, саме вчитель рухає Україну вперед. Вчителі впливають на освіту, культуру, соціальний розвиток та майбутнє країни. Забезпечення соціального визнання, підтримки, розвитку, стимулювання вчителів в інвестування в освіту є важливими стратегічними завданнями для кожної держави, оскільки вони визначають її потенціал та конкурентоспроможність у глобальному світі. Тільки шляхом підтримки та вдосконалення професії вчителя ми зможемо забезпечити якісну освіту, стабільний розвиток та процвітання країни. The publication examines the student competition "The teaching profession is the fate of the state", which is held annually at the H. S. Skovorody Kharkiv National Pedagogical University, which was started by I. F. Prokopenko (rector of H. S. Skovorody KhNPU from 1980 to 2020) with the aim of involving student youth in highlighting the role of the teacher in modern Ukraine, his role in the education and formation of the younger generation. It is noted that the teaching profession is definitely the destiny of the state and is of great importance for its development, since it is the teacher who forms values and prepares the young generation for the future, it is the teacher who moves Ukraine forward. Teachers influence education, culture, social development and the future of the country. Ensuring social recognition, support, development, encouraging teachers to invest in education are important strategic tasks for every state, as they determine its potential and competitiveness in the global world. Only by supporting and improving the teaching profession will we be able to ensure quality education, stable development and prosperity of the country.
Опис
Ключові слова
освітній процес, вчителі, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, якість освіти, educational process, teachers, H. S. Skovorody KhNPU, quality of education
Цитування
Плахтєєва В. І. Професія вчителя – доля держави / В. І. Плахтєєва // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 201–207.