ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню правової природи договору про поділ спільного майна подружжя. Автор обґрунтовує його цивільно-правову сутність. Зроблено висновок про те, що цей договір є речовим договором, який спрямований не на виникнення зобов’язання між сторонами, а на зміну правового режиму спільного майна подружжя. Висловлюється думка про те, що визначення правової природи договору про поділ майна подружжя як речового цивільно-правового договору буде істотно впливати на його нормативне регулювання та вибір способів захисту порушених речових прав, які виникають на його підставі. Статья посвящена исследованию правовой природы договора о разделе общего имущества супругов. Автор обосновывает его гражданско-правовую сущность. Делается вывод о том, что этот договор является вещным договором, который направлен не на возникновение обязательства между сторонами, а на изменение правового режима общего имущества супругов. Высказывается мнение о том, что определение правовой природы договора о разделе имущества супругов как вещного гражданско-правового договора будет существенным образом влиять на его нормативное регулирование и выбор способов защиты нарушенных прав одной из сторон. The article is devoted to the study of the legal nature of the agreement on the division of the common property of spouses. The author comes to the conclusion about his civil law essence. It is concluded that this agreement is a material agreement, is not aimed at creating obligations between the parties, but at changing the legal regime of the common property of the spouses. The opinion is expressed that the determination of the legal nature of the agreement on the division of spouses’ property as a material civil law contract will significantly affect its regulatory regulation and the choice of ways to protect the violated rights of one of the parties.
Опис
Ключові слова
договір про поділ майна подружжя, речовий договір, зобов’язальний договір, способи захисту, сімейний договір, договор о разделе имущества супругов, вещный договор, обязательственный договор, способы защиты, семейный договор, spouses property sharing contract, clothing contract, binding contract, protection methods, family contract
Цитування
Пономаренко О. М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ майна подружжя / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 31. – С. 49–57.