УКРАЇНСЬКИЙ ПОРЯДОК СЛІВ ТА КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ / НЕОЗНАЧЕНОСТІ ІМЕННИКА І СТАНУ ДІЄСЛОВА (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСТИХ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення основних семантичних функцій українського порядку слів за допомогою категорії означеності / неозначеності іменника та категорії стану дієслова. Це і є метою дослідження, для досягнення якої здійснюється порівняння двох мов різних типів: синтетичної української, що має вільний порядок слів, і аналітичної англійської, порядок слів якої є фіксованим. Матеріалом дослідження став твір І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація» та його переклад англійською мовою, виконаний М. Дейвісом а також твір В. Мороза «Репортаж із заповідника імені Берії» та його англійський переклад Д. Коласкі. Предмет дослідження – прості двоскладні розповідні речення, що зустрічаються в текстах. Зазначено, що у безартиклєвій українській мові порядок слів є одним із способів вираження означеності / неозначеності та при перекладі англійською мовою реалізується головним чином за допомогою артикля, вживання якого в багатьох випадках також обумовлено його основними функціями. Невеликий відсоток складають інші явища. Переважна більшість становлять речення з прямим порядком слів; речення з непрямим словопорядком зустрічаються в меншій кількості. The publication examines the definition of the main semantic functions of Ukrainian word order using the category of definiteness / indefiniteness of the noun and the category of the state of the verb. This is the goal of the research, to achieve which two languages of different types are compared: synthetic Ukrainian, which has a free word order, and analytical English, which has a fixed word order. The research material was the work of I. Dzyuba "Internationalism or Russification" and its English translation by M. Davis, as well as V. Moroz's work "Report from the Beria Reserve" and its English translation by D. Kolaski. The subject of the study is simple two-syllable narrative sentences found in texts. It is noted that in articleless Ukrainian word order is one of the methods the expression of definiteness / vagueness and when translated into English is realized mainly with the help of an article, the use of which in many cases is also determined by its main functions. A small percentage make up other phenomena. The vast majority are sentences with direct word order; sentences with indirect word order occur in smaller numbers.
Опис
Ключові слова
семантика, англійська мова, українська мова, переклад, прості речення, semantics, English language, Ukrainian language, translation, simple sentences
Цитування
Шухова О. Український порядок слів та категорія означеності / неозначеності іменника і стану дієслова (на матеріалі простих двоскладних речень) / О. Шухова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 172–174.