СКОВОРОДІЯНА ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА УШКАЛОВА

dc.contributor.authorГусенко, К. В.
dc.date.accessioned2024-02-20T09:06:22Z
dc.date.available2024-02-20T09:06:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractОб’єктом дослідження магістерської роботи стали великоформатні та меншого обсягу сковородинознавчі розвідки професора Л. В. Ушкалова. Предметом дослідження є специфіка наукової сковородіяни Л. В. Ушкалова. Наукова новизна пропонованої розвідки полягає в тому, що до цього часу в українській критичній літературі не було створено цілісних праць, присвячених аналізованому нами пласту наукової творчості Л. В. Ушкалова, — натомість існують лише рецензії та статті про окремі сковородинські студії професора. Практична значущість кваліфікаційної роботи зумовлена тим, що результати проведеного дослідження можуть бути застосовані в професійній діяльності здобувачів освіти, викладачів, філологів, які цікавляться сковородинознавчим дискурсом наукової спадщини Л. В. Ушкалова. Крім того, пропонована методична розробка, подана в останньому розділі магістерської роботи, прийнятна до використання в школі на факультативних заняттях наукового товариства, приурочених до роковин народження або смерті Григорія Сковороди, головним чином із метою вшанування пам’яті письменника, а також з’ясування специфіки літературознавчих концепцій, стратегій аналізу життя й творчості видатного митця. The object of the research of the master's thesis was the large-format and smaller-scale pan-explorations of Professor L. V. Ushkalov. The subject of the study is the specifics of L. V. Ushkalov's scientific pantheon. The scientific novelty of the proposed research lies in the fact that, until now, in the Ukrainian critical literature, there have been no complete works dedicated to the layer of L. V. Ushkalov's scientific creativity analyzed by us, instead, there are only reviews and articles about the professor's individual studies in Panna. The practical significance of the qualification work is due to the fact that the results of the conducted research can be applied in the professional activities of education seekers, teachers, philologists, who are interested in the pan-discourse of the scientific heritage of L. V. Ushkalov. In addition, the proposed methodological development, presented in the last chapter of the master's thesis, is acceptable for use at school in optional classes of the scientific society, timed to the anniversaries of the birth or death of Hryhoriy Skovoroda, mainly for the purpose of commemorating the memory of the writer, as well as clarifying the specifics literary concepts, strategies for analyzing the life and work of an outstanding artist.
dc.identifier.citationГусенко К. В. Сковородіяна професора Леоніда Ушкалова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ., англ. мова) / К. В. Гусенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2023. – 116 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14017
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectукраїнське літературознавство
dc.subjectлітературна спадщина
dc.subjectГ. С. Сковорода
dc.subjectЛ. В. Ушкалов
dc.subjectUkrainian literary studies
dc.subjectliterary heritage
dc.subjectH. S. Skovoroda
dc.subjectL. V. Ushkalov
dc.titleСКОВОРОДІЯНА ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА УШКАЛОВА
dc.title.alternativePROFESSOR LEONIDA USHKALOVA'S SKOVORODIANA
dc.typeOther
Файли
Колекції