Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування громадянської та соціальної компетентності учнів на уроках історії. Формування громадянської та соціальної компетентності учнів на уроках історії можна здійснити через включення таких елементів: робота в малих групах, проектна діяльність і аналіз життєвих ситуацій, рольові та імітаційні ігри, дискусії, дебати тощо. В статье рассмотрено формирование гражданской и социальной компетентности учащихся на уроках истории. Формирование гражданской и социальной компетентности учащихся на уроках истории можно осуществить через включение следующих элементов: работа в малых группах, проектная деятельность и анализ жизненных ситуаций, ролевые и имитационные игры, дискуссии, дебаты и тому подобное. The article examines the formation of civic and social competence of students in history classes. The formation of civic and social competence of students at history lessons can be implemented through the inclusion of the following elements: work in small groups, project activities and analysis of life situations, role and simulation games, discussions, debates and the like.
Опис
Ключові слова
громадянська компетентність, соціальна компетентність, учні, уроки історії, гражданская компетентность, социальная компетентность, ученики, уроки истории, civic competence, social competence, students, lessons history
Цитування
Гончарова О. С. Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів на уроках історії / О. С. Гончарова // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків, 2019. – Вип. 11. – С. 21–25.