"Озерний вітер" Ю. Покальчука як зразок сучасної міфологічної прози

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано фольклорно-містерійну повість «Озерний вітер» Ю. Покальчука як зразка сучасної міфологічної прози. Твори Юрка Покальчука пройняті різною любов’ю: духовною, високою, романтично-піднесеною і суто людською, тілесною, пристрасною. Матеріали дослідження можуть бути використані на уроках української літератури в закладах середньої освіти та на заняттях з літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти. Автором была проанализирована фольклорно-мистерийная повесть «Озерный ветер» Ю. Покальчука как образца современной мифологической прозы. Произведения Юрия Покальчука проникнуты разной любовью: духовной, высокой, романтично-возвышенной и чисто человеческой, телесной, страстной. Материалы исследования могут быть использованы на уроках украинской литературы в заведениях среднего образования и на занятиях по литературоведческим дисциплинам в заведениях высшего образования. The author analysed the folklore-mystery story "The Lake Wind" by Y. Pokalchuk as a sample of modern mythological prose. The works of Yury Pokalchuk are imbued with different love: spiritual, high, romantic and exalted and purely human, bodily, passionate. Materials of the study can be used in the lessons of Ukrainian literature in secondary schools and classes on literary studies in institutions of higher education.
Опис
Ключові слова
українська література, Покальчук Ю., сучасна міфологічна проза, народний фольклор, украинская литература, современная мифологическая проза, народный фольклор, Ukrainian literature, Pokalchuk Yu., modern mythological prose, folk mythology
Цитування
Усатенко В. М. "Озерний вітер" Ю. Покальчука як зразок сучасної міфологічної прози / В. М. Усатенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 137–141.