ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Недостатній рівень обізнаності вчителів початкових класів у фізкультурній галузі вимагає перегляду та корекції змісту навчальних та робочих програм підготовки здобувачів освіти відповідної спеціальності та застосування нових методичних прийомів при їх впровадженні в практику. Мета дослідження: розглянути можливості підвищення зацікавленості майбутніх вчителів початкової школи до виконання самостійних завдань дисципліни «Фізична культура з методикою викладання» через компетентнісний підхід до формування таких завдань та зміну їх характеру з описового та констатувального на творчий та пошуковий. Застосовані методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури для встановлення актуальності теми; опитування здобувачів освіти для з’ясування суб’єктивної думки студентів стосовно складності та їх зацікавленості при виконанні запропонованих самостійних завдань; педагогічний експеримент з метою дослідити можливості змінити самостійні завдання з описового та констатувального характеру та творчий та пошуковий; методи математичної статистики для обробки отриманих даних. Зміна самостійних робіт студентів на творчий та пошуковий характер із реалізацією готової продукції у практичний діяльності майбутніх вчителів початкових класів підвищила зацікавленість здобувачів у виконанні таких завдань не зважаючи не те, що на їх думку вони стали складнішими. The insuffi cient level of awareness of primary school teachers in the fi eld of physical education requires revision and correction of the content of educational and work programs for training students of the relevant specialty and the use of new methodological techniques in their implementation in practice. The purpose of the study was to consider the methods of increasing the interest of future primary school teachers in performing independent work on the subject "Physical culture with teaching methods" through a competency-based approach to the formation of such tasks. Research methods applied: analysis of scientifi c and methodical literature, survey of education seekers regarding the diffi culty and interest in performing the proposed independent tasks, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 160 higher education students of the Faculty of Primary Education of H.S.Skovoroda KhNPU participated in the study: 82 students made up the control group and 78 - the experimental group. The pedagogical experiment was conducted in the period from September 2021 to April 2023. At the fi rst stage of the research, a survey of applicants was conducted regarding the diffi culty and interest in performing independent tasks. The formative experiment consisted of the correction of the educational and work programs of the discipline "Physical culture with teaching methods" in relation to changing the nature of independent tasks from descriptive and ascertaining to creative ones with the mandatory implementation of the obtained products (results) and their introduction into the educational process of students of the I bachelor's level of higher education 4th year of education. After conducting the formative stage of the pedagogical experiment, we once again conducted a survey of students about the complexity of independent tasks and interest in their performance. The change of students' independent work to a creative one with the realization of fi nished products in practical activities increased the interest of applicants in performing such tasks, despite the fact that, in their opinion, they have become more diffi cult.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, вчитель, початкова школа, здобувачі освіти, компетентності, physical education, teacher, primary school, education applicant, competence
Цитування
Несен О. О. Підвищення зацікавленості майбутніх вчителів початкових класів до виконання самостійних завдань під час навчання у закладі вищої освіти / О. О. Несен, А. В. Козлов, В. Б. Спузяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2023. – Вип. 1 (52). – C. 124–128.