ROLE OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE PROCESS OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL GROWTH

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing
Анотація
The article considers the role of the competency-based approach in the process of future elementary school teachers’ professional growth. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the concepts of "competence", "competency", "competency-based approach" has been determined. The views of well-known scholars on the competency-based approach introduction in the educational process have been noted. The features of the competency-based approach in the professional training of future specialists have been analyzed and summarized. Based on scholars’ scientific achievements, the role of the competency-based approach in the process of future elementary school teachers’ professional growth has been determined and theoretically substantiated. It has been proved that the relevance of this research is to study in detail the influence of the competency-based approach on the process of future elementary school teachers’ professional growth, since this approach is the key to the successful professional growth of future teachers and their formation as highly educated and competitive specialists. У статті розглянуто роль компетентнісного підходу у професійному зростанні майбутніх вчителів початкових класів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури складено сутність понять "компетентність", "компетентнісний підхід". Відзначено погляди відомих науковців щодо впровадження підходу, орієнтованого на компетентності, у навчальний процес. Проаналізовано та узагальнено особливості компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців. На основі наукових досягнень науковців визначено та теоретично обґрунтовано роль компетентнісного підходу в процесі професійного зростання майбутніх вчителів початкової школи. Доведено, що актуальність цього дослідження полягає у детальному вивченні впливу компетентнісного підходу на процес професійного зростання майбутніх учителів початкових класів, оскільки цей підхід є запорукою успішного професійного зростання майбутніх учителів та їх формування як високоосвічених і конкурентоспроможних фахівців. статье рассмотрена роль компетентностного подхода в профессиональном росте будущих учителей начальных классов. На основе анализа психолого-педагогической литературы составлен сущность понятий "компетентность", "компетентностный подход". Отмечены взгляды известных ученых по внедрению подхода, ориентированного на компетентности, в учебный процесс. Проанализированы и обобщены особенности компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущих специалистов. На основе научных достижений ученых определены и теоретически обоснованы роль компетентностного подхода в процессе профессионального роста будущих учителей начальной школы. Доказано, что актуальность данного исследования заключается в детальном изучении влияния компетентностного подхода на процесс профессионального роста будущих учителей начальных классов, поскольку этот подход является залогом успешного профессионального роста будущих учителей и их формирование как высокообразованных и конкурентоспособных специалистов.
Опис
Ключові слова
future elementary school teachers, competence, competency, competency-based approach, professional growth, майбутні вчителі початкових класів, компетентність, компетентнісний підхід, професійне зростання, будущие учителя начальных классов, компетентность, компетентностный подход
Цитування
Dovzhenko T. Role of the Competency-Based Approach in the Process of Future Elementary School Teachers' Professional Growth / T. Dovzhenko, I. Nebytova // Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina. - Vienna : Premier Publishing, 2019. – Chap. 1.4. – P. 37–43.