Педагогічні умови формування моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розглянуто процес формування моральної вихованості у дітей старшого дошкільного віку. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення педагогічних умов, які сприяють успішному формуванню моральної вихованості у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку моральної вихованості старших дошкільників. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування моральної вихованості у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища моральним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. The master's thesis examines the process of forming moral education in children of older preschool age. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish pedagogical conditions that contribute to the successful formation of moral education in children. The requirements for methods of working with pedagogical staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of moral education of older preschoolers are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of forming moral education in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the moral needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was investigated.
Опис
Ключові слова
моральна вихованість, діти старшого дошкільного віку, формування моральної свідомості, розвиток моральної вихованості старших дошкільників, методика формування моральних цінностей, moral education, children of older preschool age, formation of moral consciousness, development of moral education of older preschoolers, method of formation of moral values
Цитування
Оліферчук О. А. Педагогічні умови формування моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. А. Оліферчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 87 с. : іл., табл. + дод.
Колекції