ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено толерантність викладача. Зазначено, що основою професійної толерантності викладача вишу є особлива мотивація, що проявляється в готовності приймати людину, студента таким, як він/вона є, тобто з усіма його/її достоїнствами та недоліками, а також у відсутності негативної реакції, агресивності щодо індивідуальних особливостей останнього. Професійна толерантність як важлива якість викладача значною мірою впливає на ефективність його роботи та на стосунки з усіма учасниками взаємодії, кожний з яких мотивується до емпатичного розуміння інших людей, здійснення відкритої й довірливої комунікації. The publication examines the teacher's tolerance. It is noted that the basis of professional tolerance of a university teacher is a special motivation, which is manifested in the willingness to accept a person, a student as he/she is, that is, with all his/her advantages and disadvantages, as well as in the absence of negative reaction, aggressiveness towards the individual characteristics of the latter. Professional tolerance as an important quality of a teacher significantly affects the effectiveness of his/her work and relationships with all participants of interaction, each of whom is motivated to empathically understand other people, to conduct open and trustful communication.
Опис
Ключові слова
толерантність, викладачі, комунікація, tolerance, teachers, communication
Цитування
Шовкун Л. В. Визначення суті поняття «професійна толерантність викладача» / Л. В. Шовкун // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1038–1039.