Наукові підходи до педагогічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Навчально-науковий інститут педагогіки та психології
Анотація
У запропонованій колективній монографії представлено методологічні підходи (системний, синергетичний, культурологічний, аксіологічний, антропологічний, ресурсний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, персоналізований, акмеологічний, деонтологічний, технологічний, історико-педагогічний) до педагогічних досліджень. The proposed collective monograph presents methodological approaches (systemic, synergistic, cultural, axiological, anthropological, resource, competence, personal-activity, person-personalized, acmeological, deontological, technological, historical-pedagogical) to pedagogical research.
Опис
Ключові слова
педагогічні дослідження, колективна монографія, наукові підходи, методологічні підходи, pedagogical research, collective monograph, scientific approaches, methodological approaches
Цитування
Наукові підходи до педагогічних досліджень : кол. моногр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; [за заг. ред. В. І. Лозової]. – Харків : [б. в.], 2012. – 348 с.