РІЗНОМАНІТТЯ МІКСОМІЦЕТІВ У СЛОБОЖАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено міксоміцети Національного природного парку «Слобожанський». Предмет дослідження: видовий склад, таксономічна та екологічна структура міксоміцетів. Методи дослідження: збір матеріалу маршрутним методом та методом вологих камер, ідентифікація за допомогою світлової мікроскопії та молекулярно-генетичних методів, картування, статистична обробка даних. Вперше було проведено комплексне дослідження міксоміцетів на всій території НППС. Це дало змогу виявити на дослідженій території 82 видів міксоміцетів, що належать до 31 роду, 10 родин, 7 порядків та 2 підкласів класу Myxomycetes; ще один вид слизовиків належить до класу Ceratiomyxomycetes. Серед виявлених видів 31 є новими для НППС, 4 − для українського Лівобережжя. Вперше виявлено бріофільний комплекс міксоміцетів в України за межами Карпат, до якого належить і один невідомий вид з роду Lamproderma, який подальшому планується офіційно описати як новий для науки таксон. Зібрана колекція з 430 зразків включена до мікологічної секції Наукового гербарію Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (CWP). Ця колекція може бути використана для проведення практичних занять з вибіркового курсу «Мікологія» для студентів бакалаврського освітнього рівня ХНПУ ім. Г. С. Сковороди та занять з теми «Гриби» для здобувачів середньої освіти. Укладено список видів міксоміцетів для НППС, що включено до «Літопису природи» парку. Myxomycetes of the National Nature Park "Slobozhansky" were investigated in the qualifying work. Research subject: species composition, taxonomic and ecological structure of myxomycetes. Research methods: collection of material by route method and wet chamber method, identification using light microscopy and molecular genetic methods, mapping, statistical data processing. For the first time, a comprehensive study of myxomycetes was conducted on the entire territory of the NPPS. This made it possible to identify 82 species of myxomycetes belonging to 31 genera, 10 families, 7 orders and 2 subclasses of the Myxomycetes class in the studied area; another type of slime belongs to the class Ceratiomyxomycetes. Among the discovered species, 31 are new for the NPPS, 4 for the Ukrainian Left Bank. For the first time, a bryophilous complex of myxomycetes was discovered in Ukraine outside the Carpathians, which includes one unknown species from the genus Lamproderma, which is planned to be officially described as a taxon new to science. The collected collection of 430 specimens is included in the mycological section of the Scientific Herbarium of H. S. Skovorody Kharkiv National Pedagogical University (CWP). This collection can be used for conducting practical classes on the optional course "Mycology" for students of the bachelor educational level of H. S. Skovorody KhNPU and classes on the topic "Mushrooms" for students of secondary education. A list of myxomycete species for the NPPS, which is included in the "History of Nature" of the park, has been compiled.
Опис
Ключові слова
міксоміцети, мікологія, Національний природний парк «Слобожанський», Myxomycetes, mycology, National Natural Park "Slobozhanskyi"
Цитування
В’юнник В. О. Різноманіття міксоміцетів у Слобожанському національному природному парку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / В. О. В’юнник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 71 с. : іл., табл.
Колекції