Актуальні питання організації науково-педагогічної практики у процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

dc.contributor.authorДруганова, О. М.
dc.contributor.authorЗеленська, Л. Д.
dc.contributor.authorБілик, В. М.
dc.date.accessioned2023-05-05T14:33:32Z
dc.date.available2023-05-05T14:33:32Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті представлено актуальні питання реалізації практичного складника підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти в галузі 01 Освіта/Педагогіка, зокрема, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Метою статті є розкриття змісту, напрямів, форм організації науково-педагогічної практики за освітньою програмою «Освітологія» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. З’ясовано, що науково-педагогічна практика, як важливий компонент цілісної системи підготовки викладача вищої школи, вимагає створення необхідного інструментарію для здійснення його особистісного і професійного розвитку. Доведено, що у процесі проходження науково-педагогічної практики відповідно до освітньої програми «Освітологія» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у здобувачів магістерського рівня спеціальності 011 мають бути сформовані такі компетентності, як: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням соціального, гендерного та вікового розмаїття учасників освітнього процесу; здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти; здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього процесу; здатність проводити педагогічне дослідження, добирати відповідні методи, сучасні методики та інструменти обробки й інтерпретації даних; здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти, створювати індивідуалізоване навчальне і/або підтримуюче середовище, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності тощо. У статті зазначено, що досягненню програмних результатів за освітньою програмою «Освітологія» відповідно до робочої навчальної програми «Науково-педагогічна практика» сприяють два модулі: «Організація науково-педагогічної практики здобувача вищої освіти» та «Науково-педагогічна діяльність здобувача вищої освіти» (охоплює такі змістові модулі: навчально-методична, виховна, науково-дослідна діяльність). Кожний з них передбачає свої завдання. Автори наголошують, що з метою формування професійного образу, власного іміджу, набуття педагогічної майстерності, реалізації життєвих і кар’єрних цілей здобувача програмою практики передбачено: відвідування навчальних занять керівників практики та професорів кафедри, самостійне проведення магістром-практикантом лекції, семінарського заняття з одного із освітніх компонент педагогічного циклу за предметною спеціалізацією. The article presents topical issues of implementation of the practical component of training learners for master's level of higher education in the field of 01 Education / Pedagogy, in particular for the specialty 011 Educational, Pedagogical sciences. The purpose of the article is to reveal the content, directions, forms of organization scientific and pedagogical practice under the educational program "Educology" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In the research process it was defined that scientific and pedagogical practice, as an important component of a holistic system for training teachers of higher education, requires the creation of the necessary tools for teachers’ personal and professional development. It was proved that in the process of passing scientific and pedagogical practice, in accordance with the educational program "Educology" of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, the 011 master's level learners should have such competencies as: the ability to apply knowledge in practical situations; ability to adapt and to act in a new situation, taking into account the social, gender and age diversity of participants in the educational process; ability to critically comprehend problems in the field of education; ability to harmonize group interaction of participants in the educational process; ability to conduct pedagogical research, select appropriate methods, modern methods and tools for data processing and interpretation; ability to develop and implement new educational tools, projects and integrate them into the educational environment of the educational institution, create an individualized learning and/or supportive environment, use modern information, communication and digital technologies in educational and research activities, etc. The article states that the achievement of the program results in the educational program "Educology" in accordance with the working curriculum "Scientific and pedagogical practice" is facilitated by two modules: "Organization of scientific and pedagogical practice of higher education learners" and "Scientific and pedagogical activities of higher education learners" (it covers the following content modules: teaching, educational, research activities). Each of them provides its own tasks. The authors emphasize that in order to form a professional image, self-image, acquire pedagogical skills, achieve life and career goals of the applicant, the internship program includes: attending professors classes, conducting seminars and lectures by students in the field of pedagogical sciences.
dc.identifier.citationДруганова О. М. Актуальні питання організації науково-педагогічної практики у процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки / О. М. Друганова, Л. Д. Зеленська, В. М. Білик // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 70–84.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11118
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнауково-педагогічна практика
dc.subjectпідготовка фахівця
dc.subjectосвітня програма
dc.subjectкомпетентності
dc.subjectпрограмні результати навчання
dc.subjectнавчально-методична, виховна, науково-дослідна діяльність
dc.subjectscientific and pedagogical practice
dc.subjectlearners training
dc.subjecteducational program
dc.subjectcompetencies
dc.subjectprogram learning outcomes
dc.subjecteducational and methodical, educational, research activities
dc.titleАктуальні питання організації науково-педагогічної практики у процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
dc.title.alternativeTopical issues of organization of scientific and pedagogical practice in the process of training of the applicants of the second (master's) level of higher education in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2022_52_9.pdf
Розмір:
429.85 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: