Special physical fitness factors of athletes involved in pole sports

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Purpose: to determine the peculiarities of training female athletes engaged in Pole Sports on the basis of the factor analysis of physical, special physical qualities and functional capabilities. Material and methods: the study involved 15 girls (age 12-13 years), who are engaged in the sports club "Atmosphere" in Pole Sport and aerial acrobatics, Kharkov. Athletes are in the group of initial training (amateur level) and have the experience of sports activity 1-1,5 year. The study was conducted in September 2021. All participants and their parents agreed to participate in the experiment. Methods: theoretical analysis of literary sources; methods of testing physical development (height, weight); physical fitness (Push-ups 30 s, jumping rope for 3 min, Sit-ups in 1 min, dynamometry of right and left arms, leaning forward while sitting, cartwheel); special physical condition (chopper, pulling up on the pole, jumping rope for 3 min, half-squat jumps, jumps with turning 180°, jumps with turning 360°, jumping into grouping); methods of functional abilities (Genchi and Ruffier tests), mathematical and statistical methods using "EXCEL" and "SPSS" computer programs (factor analysis by principal component method was used). Results. A factor analysis of physical development indicators, physical training, functional athletes specializing in Pole Sport. It was found that in the structure of preparation of the athletes of this group overcomes the first factor "Special endurance" (15.21% of the total variance), then the second "Functional abilities" (14.54% of the total variance), the third factor "Power abilities" (14.12% of the total variance) and the fourth factor " Coordination abilities" (14.02% of the total variance), the fifth factor " Flexibility" (13.52% of the total variance), the sixth factor "Technical abilities" (12.37% of the total variance). The percentage contribution of these factors indicates the equivalent importance of these factors. Conclusions. The training means for the development of special physical qualities and techniques, the dosage of the volume and intensity of loads for athletes 12-13 years old involved in Pole Sports are presented. Мета: визначити особливості підготовки спортсменок, які займаються пілоним спортом на основі застосування факторного аналізу фізичних, спеціальних фізичних та функціональних можливостей. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 15 спортсменок (вік 12-13 років), які займаються у спортивному клубі "Атмосфера" з Pole Sport та повітряної акробатики, м. Харків. Спортсменки входять в групу початкової підготовки (аматорський рівень) та мають стаж спортивної діяльності 1-1,5 роки). Дослідження проводилися у вересні 2021 року. Усі учасники та їх батьки дали згоду про участь у експерименті. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; методи тестування фізичного розвитку (зріст, вага); фізичної підготовленості (згинання розгинання рук в упорі лежачі за 30 с, стрибки зі скакалкою за 3 хв., піднімання тулуба в сід за 1 хв, динамометрія правої та лівої руки, нахил тулуба вперед із положення сидячи); спеціальної фізичної підготовленості (розніжка на пілоні, підтягування на пілоні, стрибки зі скакалкою, стрибки «прип’ятки», стрибки на 180°, стрибки на 360°, стрибки в групування, колесо на прямих руках); методи функціональних можливостей (проби Гєнча та проби Руф’є), математико-статистичні методи за допомогою комп'ютерних програм «EXСEL», «SPSS» (застосовувався факторний аналіз методом головних компонент, після обертання методом Варимакс). Результати: Проведено факторний аналіз показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональних спортсменів, які спеціалізуються в Pole Sport. Виявлено, що в структурі підготовленості спортсменів даної групи переважає перший фактор «Спеціальна витривалість» (15,21 % від загальної сумарної дисперсії), далі йдуть другий «Функціональні можливості» (14,54% від загальної сумарної дисперсії), третій «Силові можливості» (14,12% від загальної сумарної дисперсії) та четвертий фактор «Координаційні здібності» (14,02 % від загальної сумарної дисперсії), п’ятий фактор «Гнучкість» (13,52 % від загальної сумарної дисперсії), шостий фактор «Технічні можливості» (12,37 % від загальної сумарної дисперсії). Відсотковий внесок усіх факторів свідчить про рівнозначну важливість даних факторів. Висновки. Представлено тренувальні засоби розвитку спеціальних фізичних якостей та технічних прийомів, дозування обсягу та інтенсивності навантажень для спортсменів 12-13 років, які займаються пілоним спортом.
Опис
Ключові слова
Pole sport, factor analysis, physical qualities, functional capabilities, technical readiness, пілонний спорт, факторний аналіз, фізичні якості, функціональні можливості, технічна підготовленість
Цитування
Factors of special physical fitness of athletes involved in Pole Sports / I. Sobko, A. Velieva, Ya. Sobko, O. Slastina // Health, Sport, Rehabilitation. – 2022. – № 8 (4). – Pp. 32–46. https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.04.03