Формування медіаграмотності майбутнього фахівця дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Анотація
Аналіз системи вищої освіти свідчить, що сьогодні значно збільшився обсяг інформації, яку повинен опанувати майбутній вихователь закладів дошкільної освіти, але термін на його підготовку залишається незмінним. Зростання алгоритмічного та критичного стилю мислення, формування у здобувачів освіти готовності щодо використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій має сприяти розвитку та підвищенню рівня медіаграмотності майбутніх фахівців дошкільної освіти. Дисципліни з медіаосвіти є популярними та улюбленими серед студентів, що підтверджує їх актуальність та необхідність. Вивчення досвіду розвинених країн дає можливість критично підійти до створення медіаосвітнього контенту та медіапростору у закладах вищої освіти. The analysis of the higher education system shows that today the amount of information that a future preschool teacher must master has increased significantly, but the deadline for his training remains unchanged. The growth of an algorithmic and critical style of thinking, the formation of education seekers' willingness to use information and communication technologies should contribute to the development and improvement of the level of media literacy of future preschool education specialists. Disciplines in media education are popular and favorite among students, which confirms their relevance and necessity. Studying the experience of developed countries makes it possible to critically approach the creation of media educational content and media space in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, медіаосвіта, підготовка фахівців, медіаграмотность, інформація, медіапедагоги, pre-school education, media education, training of specialists, media literacy, information, media teachers
Цитування
Доценко С. О. Формування медіаграмотності майбутнього фахівця дошкільної освіти / С. О. Доценко, Т. П. Танько // Інноваційні технології ХХІ століття : зб. наук. пр. / Хмельниц. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Л. Г. Білий (голов. ред.) та ін.]. – Хмельницький : МАУП, 2022. – Вип. 7. – С. 52–60.