Національно-патріотичне виховання в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено національно-патріотичне виховання, яке починається з раннього віку і розвивається протягом подальшого життя. Це не тільки виховання любові до рідного дому, сім'ї, з якої зароджується любов до рідної країни, а виховання шанобливого ставлення до людини-трударя, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традиції народу, уникнення навіювання навколишнім середовищем ворожого ставлення до своєї держави. Процес національно-патріотичного виховання молодших школярів, який сьогодні реалізується в умовах дистанційного навчання, має на меті формування в дітей знань і уявлень про українське суспільство, рідний край, виховання позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української держави, шанобливого ставлення до української мови, історії тощо. The article examines national-patriotic education, which begins at an early age and develops throughout later life. This is not only the education of love for the native home, the family, from which love for the native country is born, but the education of a respectful attitude towards the working man, the native land, the defenders of the Motherland, state symbols, the traditions of the people, avoiding the suggestion by the environment of a hostile attitude towards one's state The process of national-patriotic education of younger schoolchildren, which today is implemented in the conditions of distance learning, aims to form children's knowledge and ideas about Ukrainian society, their native land, education a positive personal attitude to the values and symbols of the Ukrainian state, a respectful attitude to the Ukrainian language, history, etc.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, дистанційне навчання, освітній процес, патріотизм, студентські роботи, national-patriotic education, distance learning, educational process, patriotism, student works
Цитування
Савченко А. Національно-патріотичне виховання в умовах дистанційного навчання / А. Савченко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 30.