ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ВСЕ І СВОБОДА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення деяких аспектів співвідношення категорій "все" і "свобода" з точки зору антропоцентризму. Свобода - це джерело сили, натхнення та постійного розвитку людини; вона тісно пов'язана з вибором. Свобода - це внутрішній імператив, певна моральна категорія, якої необхідно дотримуватися, щоб залишатися вільною людиною. Протягом всієї історії людства свобода співвідносилася з неволею. Українські філософи І. Вишенський, M. Бажан, Г. Сковорода, П. Юркевич говорили про свободу; письменники Т. Шевченко, I. Франко, Леся Українка; до свободи прагнули художники І. Рєпін, К. Малевич; по-своєму трактували її правителі Д. Байда-Вишневецький, П. Конашевич-Сагайдачний. Юриспруденція, політологія, соціологія, політика, економіка, історія, філософія, філологія, етика, естетика та інші - галузі людського знання, де свобода є онтологічною категорією, що становить загальні принципи, за якими функціонує багатонаціональна цивілізація. Кожен прояв людської цивілізації є частиною всіх інших. У філософії виділяють категорію буття, яка включає в себе все, що існує: різноманітні космічні, природні явища і речі, створені людиною. Протилежністю буття є порожнеча, небуття, відсутність. Проблема буття є однією з фундаментальних проблем філософії. Антропоцентризм сучасної філологічної науки зумовлює звернення до ключових констант, притаманних різним культурам, серед яких - універсалія все. Зазначається, що сучасні вчені потребують спільної розробки базових концепцій, заснованих на психологічній єдності людства. Водночас у процесі визначення понять, спільних для всіх людей, важлива роль належить мовним засобам. У структуру загальнозначущого універсального все, як органічна складова, входить і поняття свободи, що зумовлює актуальність подальших досліджень засобів їхньої мовної репрезентації. The purpose of the article is to determine some aspects of the correlation of categories all and freedom from the perspective of anthropocentrism. Freedom is a source of strength, inspiration and constant development of a person; it is closely related to choice. Freedom is an internal imperative, a certain moral category that must be adhered to in order to remain a free person. Throughout the history of mankind, freedom has been correlated with bondage. Ukrainian philosophers I. Vyshensky, M. Bazhan, G. Skovoroda, P. Yurkevich talked about freedom; writers T. Shevchenko, I. Franko, Lesia Ukrainka strove for it; artists I. Repin, K. Malevich aspired to freedom; it was interpreted by the governors D. Baida-Vishnevetsky, P. KonashevichSagaydachnyin their own way. Jurisprudence, Political Science, Sociology, Politics, Economics, History, Philosophy, Philology, Ethics, Aesthetics and others are branches of human knowledge where freedom is an ontological category that constitutes the general principles by which a multinational civilization functions. Every manifestation of human civilization is a part of all. In Philosophy, a category of existence is distinguished, which includes all that exists: a variety of cosmic, natural phenomena and things created by man. The opposite of existence is emptiness, non-existence, absence. The problem of existence is one of the fundamental problems of Philosophy. The anthropocentrism of modern Philological Science causes an appeal to the key constants inherent in different cultures, among which is the universality all. It is noted that modern scientists need to jointly develop basic concepts based on the psychological unity of mankind. At the same time, in the process of defining concepts common to all people, an important role belongs to linguistic means. In the structure of a generally significant universal all, as an organic component, is also included in the concept of freedom; this determines the relevance of further research on the means of their language representation.
Опис
Ключові слова
антропоцентризм, філософська категорія, константи культури, категорія все, категорія свобода, категорія буття, мовна репрезентація, anthropocentrism, philosophical category, constants of culture, category all, category freedom, category of existence, language representation
Цитування
Даниленко Ю. А. Деякі аспекти співвідношення категорій все і свобода / Ю. А. Даниленко // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 57–60.