Формування художньо-сценічної компетентності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дисертаційна робота є порівняльно-педагогічним дослідженням підготовки майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів у закладах вищої освіти України та Китайської народної республіки. Робота присвячена аналізу досвіду формування художньо-сценічної компетентності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів у закладах вищої освіти КНР. Актуальність дослідження полягає в урахуванні сучасних темпів розвитку промисловості, комп’ютерно-інтегрованих та цифрових технологій, економіки та культури, підвищення рівня трудової мобільності при підготовці майбутніх фахівців, зокрема хореографічного спрямування. Сьогодні підготовка майбутнього компетентноспроможного керівника дитячого танцювального колективу потребує вдосконалення, де художньо-сценічна компетентність відіграє великого значення, адже вимагає від хореографа високого рівня пластичності, неповторності особистісного хореографічного стилю, здатності до імпровізації, досконалого володіння сценічною лексикою, що достеменно фіксується застосунками дистанційного навчання. Для наукового розв’язання проблеми формування художньо-сценічної компетентності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів у закладах вищої освіти України важливим є вивчення та творче використання досвіду підготовки майбутніх хореографів у КНР. Через належний рівень кономічного розвитку КНР тримає світове лідерство промисловості, інформаційно-комунікативних технологій, організації праці, навчання, дозвілля своїх громадян. Це одна з країн, яка перша усвідомила значення підготовки майбутніх фахівців, зокрема освітньої сфери, для розвитку власної економіки та конкурентоспроможності на ринку праці та міжнародних послуг. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що матеріали дисертації сприяють об’єктивній інтерпретації досвіду формування художньосценічної компетентності керівників дитячих танцювальних колективів у закладах вищої освіти КНР і дають підстави для розуміння й виваженого аналізу перебігу процесів реформ, що відбуваються в українському освітньому просторі сучасності. Основні наукові результати проведеного дослідження впроваджено в освітній процес КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» (довідка № 01-12/89 від 6.02.2023), Бердянського державного педагогічного університету (довідка №67-01/68 від 31.01.2023), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 280 від 20.02.2023), Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-57 від 31.01.2023). The dissertation is a comparative and pedagogical study of the training of future leaders of children’s dance groups in higher education institutions of Ukraine and the People’s Republic of China. The work is devoted to the analysis of the experience of forming the artistic and stage competence of future leaders of children’s dance groups in higher education institutions of the People’s Republic of China. The relevance of the study lies in taking into account the current pace of development of industry, computer-integrated and digital technologies, economy and culture, and increasing the level of labor mobility in the training of future specialists, in particular, choreographic ones. Today, the training of a future competent director of a children's dance group needs to be improved, where artistic and stage competence is of great importance, as it requires a choreographer to have a high level of plasticity, uniqueness of personal choreographic style, ability to improvise, and perfect command of stage vocabulary, which is accurately recorded by distance learning applications. For the scientific solution of the problem of forming the artistic and stage competence of future leaders of children’s dance groups in higher education institutions of Ukraine, it is important to study and creatively use the experience of training future choreographers in China. Due to the proper level of economic development, China maintains world leadership in industry, information and communication technologies, organization of labor, education, and leisure of its citizens. It is one of the countries that was the first to realize the importance of training future professionals, in particular in the educational sphere, for the development of its own economy and competitiveness in the labor market and international services. The practical significance of the research results is that the materials of the dissertation contribute to an objective interpretation of the experience of forming the artistic and stage competence of children’s dance group leaders in Chinese higher education institutions and provide grounds for understanding and balanced analysis of the course of reform processes taking place in the Ukrainian educational space of our time. The main scientific results of the study have been implemented in the educational process of the Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy (certificate No. 01-12/89 of February 6, 2023), Berdiansk State Pedagogical University (certificate No. 67-01/68 of January 31, 2023), Hlukhiv Oleksandr Dovzhenko National Pedagogical University (certificate No. 280 of February 20, 2023), H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (certificate No. 01/10-57 of January 31, 2023).
Опис
Ключові слова
хореографія, дитячий колектив, підготовка, керівник, вища освіта, компетентність, художньо-сценічна, Китайська народна республіка, choreography, children’s group, training, leader, higher education, competence, artistic and stage, People’s Republic of China
Цитування
Чжан Гомінь. Формування художньо-сценічної компетентності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів у КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжан Гомінь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 214 с. + дод.
Колекції