Ідеї сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

dc.contributor.authorШаповал, Т. С.
dc.date.accessioned2022-06-13T10:01:15Z
dc.date.available2022-06-13T10:01:15Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на аналізі історико-педагогічної літератури розкрито теоретичні питання та узагальнено досвід реалізації ідей сімейного виховання В. Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи. Висвітлено життєвий шлях і проаналізовано педагогічну спадщину В. Сухомлинського. Виокремлено й охарактеризовано ідеї сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Зокрема, педагог визначив чільне, провідне місце сім’ї в цілісному процесі формування особистості, розробив і перевірив на практиці ідею співдружності сім’ї і школи у вихованні дітей; з наукових позицій розкрив сутність поняття педагогічна культура батьків, окреслив площину його практичної реалізації. З’ясовано, що В. Сухомлинський розробив, обґрунтував та перевірив на практиці систему батьківської освіти як батьківську школу, де окремо виділялася школа виховання майбутніх батьків і матерів. Учений обґрунтував різноманітні форми та методи виховання дітей у сім’ї, і серед них – батьківське слово, розповідь, бесіда, приклад, настанова, співпраця, порада, батьківська любов, «педагогічна праця», заохочення, віра в дитину, етичні норми й закони тощо. Узагальнено досвід реалізації ідей сімейного виховання В. Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи, зокрема практична частина дипломного дослідження була присвячена вивченню досвіду роботи сучасних закладів освіти, які впроваджують ідеї сімейного виховання В. Сухомлинського освітній процес. В квалификационной работе по анализу историко-педагогической литературы раскрыты теоретические вопросы и обобщен опыт реализации идей семейного воспитания В. Сухомлинского в образовательном процессе современной начальной школы. Освещен жизненный путь и проанализировано педагогическое наследие В. Сухомлинского. Отмечены и охарактеризованы идеи семейного воспитания в педагогическом наследии В. Сухомлинского. В частности, педагог определил главное, ведущее место семьи в целостном процессе формирования личности, разработал и проверил на практике идею содружества семьи и школы в воспитании детей; с научных позиций раскрыл сущность понятия педагогическая культура родителей, очертил плоскость его практической реализации. Выяснено, что В. Сухомлинский разработал, обосновал и проверил на практике систему родительского образования как родительскую школу, где отдельно выделялась школа воспитания будущих отцов и матерей. Ученый обосновал различные формы и методы воспитания детей семьи, и среди них – родительское слово, рассказ, беседа, пример, установка,сотрудничество, совет, родительская любовь, «педагогический труд», поощрение, вера в ребенка, нравственные нормы и законы и т.д. Обобщен опыт реализации идей семейного воспитания В. Сухомлинского в образовательном процессе современной начальной школы, в частности практическая часть дипломного исследования была посвящена изучению опыта работы современных учебных заведений, внедряющих идеи семейного воспитания В. Сухомлинского в образовательный процесс. In the qualified work on the analysis of historical and pedagogical literature revealed theoretical issues and summarized the experience of implementing the ideas of family education V. Sukhomlinsky in the educational process of modern primary school. The way of life of V. Sukhomlynsky is looked into and the pedagogical heritage is analyzed. The ideas of family education in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky are singled out and characterized. In particular, the teacher identified the leading place of the family in the holistic process of personality formation, developed and tested in practice the idea of the friendship of family and school in raising children; from a scientific standpoint revealed the essence of the concept of pedagogical culture of parents, outlined the place of its practical implementation. It was found out that V. Sukhomlynsky developed, substantiated and tested in practice the system of parental education as a parental school, where the school of upbringing of future parents was singled out. The scientist substantiated various forms and methods of raising children in the family, including parental word, story, conversation, example, instruction, cooperation, advice, parental love, «pedagogical work», encouragement, faith in the child, ethical norms and laws. etc. The experience of V. Sukhomlynsky's family education in the educational process of modern primary school is generalized, in particular, the practical part of the diploma research was devoted to the study of the experience of modern educational institutions that implement the ideas of family education V. Sukhomlinsky educational process.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШаповал Т. С. Ідеї сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Т. С. Шаповал ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 70 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7467
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсім’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectсімейне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна спадщинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectСухомлинський В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectбатьківська педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний всеобуч батьківuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемьяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемейное воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическое наследиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectСухомлинский В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectродительская педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогический всеобучение родителейuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamilyuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical heritageuk_UA.UTF-8
dc.subjectSukhomlynska V.uk_UA.UTF-8
dc.subjectparental pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical comprehensive education of parentsuk_UA.UTF-8
dc.titleІдеї сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинськогоuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИдеи семейного воспитания в педагогическом наследии В. Сухомлинскогоuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeIdeas of family education in the pedagogical heritage of V. Sukhomlinskyuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції