Засоби стилізації у петриківському розписі та їх вплив на естетичне виховання студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дипломній роботі виявлено і обгрунтовано, що сьогодні необхідно, щоб Українська національна школа і особливо школа декоративно-ужиткового мистецтва (Петриківський розпис) займали лідируючі позиції в суспільстві, щоб формувати національну молодіжну свідомість, естетичну та культурну, світогляд, патріотизм, глибоку повагу до традицій. українського народу. В магістерській роботі розглянуто поняття «естетичне виховання», яке включає безліч аспектів, але, можна виділити основні сутнісні. Першим аспектом є процес цілеспрямованого впливу. Другим – розвиток естетичного сприйняття, здібності сприймати красу в мистецтві і житті, формування естетичної оцінки. Третім аспектом естетичного виховання є формування естетичних смаків та ідеалів особистості. Четвертим аспектом є розвиток здібностей до самостійної творчості і створення прекрасного. Осягнення культури, її впливу на естетичне виховання особистості можливе тільки за умови глибокого знання історико-етнічного коріння нації; особистість несе в собі національне саме у формі засвоєння національної культури. Твори петриківського розпису якраз і є тим національним надбанням, на якому проходять естетичне виховання всі покоління наших співвітчизників. Народне мистецтво України – головний актуальний предмет вивчення, який включає питання розвитку та самореалізації особистості через активну художню діяльність та творче самовираження у сфері мистецтва. Студенти вивчають народне мистецтво, вивчають етнографічні матеріали, народні традиції, твори народних майстрів, свята та міфологію, а також принципи сімейного виховання. В кваліфікаційну роботу увійшла творча робота - оригінальний календар- органайзер для ювілейних подарунків, який також відображав би український імідж. Тому байки Г.С. Сковороди вирішили проілюструвати у вигляді календаря технікою петриківського розпису, стилізувати картини його героїв та створити оригінальний календар. У графічному редакторі виконано весь макет календаря- органайзера. Поєднання традиційних прийомів петриківського розпису та графічного редактора дозволило створити оригінальні сувеніри. Today it is necessary that the Ukrainian National School and especially the School of Decorative and Applied Arts (Petrykivsky Painting) take a leading position in society to form a national youth consciousness, aesthetic and cultural, worldview, patriotism, deep respect for tradition. of the Ukrainian people. The master's thesis considers the concept of "aesthetic education", which includes many aspects, but we can identify the main essence. The first aspect is the process of purposeful influence. The second - the development of aesthetic perception, the ability to perceive beauty in art and life, the formation of aesthetic appreciation. The third aspect of aesthetic education is the formation of aesthetic tastes and ideals of the individual. The fourth aspect is the development of abilities for independent creativity and the creation of beauty. Comprehension of culture, its impact on the aesthetic education of the individual is possible only with deep knowledge of the historical and ethnic roots of the nation; the individual carries the national in the form of assimilation of national culture. The works of Petrykivka's painting are precisely the national heritage on which all generations of our compatriots undergo aesthetic education. Folk art of Ukraine is the main relevant subject of study, which includes issues of development and self-realization of the individual through active artistic activity and creative self-expression in the field of art. Students study folk art, study ethnographic materials, folk traditions, works of folk artists, holidays and mythology, as well as the principles of family education. The qualifying work included creative work - an original calendar-organizer for anniversary gifts, which would also reflect the Ukrainian image. Therefore, the fables of GS They decided to illustrate the frying pans in the form of a calendar with the technique of Petrykivka painting, stylize the paintings of his heroes and create an original calendar. The entire layout of the calendarorganizer is made in the graphic editor. The combination of traditional techniques of Petrykivka painting and graphic editor allowed to create original souvenirs. In Illustrator you can create complex illustrations - real works of art.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, засоби стилізації, петриківський розпис, студенти, графічний редактор, календарь, кваліфікаційна робота, aesthetic education, means of stylization, Petrykivka painting, students, graphic editor, calendar, qualification work
Цитування
Миронюк О. В. Засоби стилізації у петриківському розписі та їх вплив на естетичне виховання студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта «образотворче мистецтво» / О. В. Миронюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 67 с. : іл. + дод.
Колекції