БЛОГ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ Ю. СЛИВКИ «ЧУЄШ, КОЛИ ПРИЇДЕШ ДОДОМУ?»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено блог як новий засіб комунікації на матеріалі книги Ю. Сливки «Чуєш, коли приїдеш додому?». Блог визначається як інтернет-щоденник, персональний хронологічний журнал роздумів автора. Це збірка історій, онлайн-есеїв, інтернет-новел, що мають специфічне мовне оформлення. Зазначено, що авторка використовує сучасний модний підхід в оформленні творчості, стилізує свою творчість та контент в соціальній мережі українською вишиванкою, квітами, традицією, символами. Цей спосіб дуже вдалий і дає можливість донести українське слово до безтурботних сердець сучасної молоді, показати особливість української традиції, пісні, вчить поваги до предків, батьків та віри в Бога. The publication examines the blog as a new means of communication based on the material of Yu. Slyvka's book "Do you hear when you come home?". A blog is defined as an online diary, a personal chronological journal of the author's thoughts. This is a collection of stories, online essays, internet novels that have a specific language design. It is noted that the author uses a modern, fashionable approach in the design of her work, stylizes her work and content in the social network with Ukrainian embroidery, flowers, tradition, and symbols. This method is very successful and gives the opportunity to convey the Ukrainian word to the carefree hearts of modern youth, to show the peculiarity of Ukrainian tradition, songs, teaches respect for ancestors, parents and faith in God.
Опис
Ключові слова
блог, інтернет-щоденник, Сливка Ю., blog, online diary, Yu. Slyvka
Цитування
Хемліна А. С. Блог як форма комунікації в художньому тексті (на матеріалі книги Ю. Сливки «Чуєш, коли приїдеш додому?») / А. С. Хемліна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 135–137.