СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування культури відповідального батьківства, яке в закладах професійно-технічної освіти виступає джерелом розширення соціального досвіду, забезпечує формування фізичних якостей і духовно-моральних цінностей здобувачів професійно-технічної освіти, визначено, що феномен «відповідальне батьківство» розглядається через традиції сімейного виховання. Культура відповідального батьківства являється складовою загальної культури людини, яка виступає основою її виховної діяльності й пов᾽язана з ціннісними орієнтаціями, ставленнями, системою знань, умінь, якостей і відповідальною поведінкою батьків. В статье рассмотрено формирование культуры ответственного отцовства, которое в учреждениях профессионально-технического образования выступает источником расширения социального опыта, обеспечивает формирование физических качеств и духовно-нравственных ценностей соискателей профессионально-технического образования, определено, что феномен «ответственное отцовство» рассматривается через традиции семейного воспитания. Культура ответственного отцовства является составной частью общей культуры человека, которая выступает основой ее воспитательной деятельности и связана с ценностными ориентациями, отношениями, системой знаний, умений, качеств и ответственным поведением родителей. The article considers the formation of responsible fatherhood culture, which in the institutions of vocational education is a source of expanding social experience, provides the formation of physical qualities and spiritual and moral values of the applicants of vocational education, it is determined that the phenomenon of "responsible fatherhood" is considered through the traditions of family upbringing. The culture of responsible fatherhood is an integral part of the general culture of a person, which acts as the basis of its educational activity and is associated with the value orientations, attitudes, system of knowledge, skills, qualities and responsible parental behavior.
Опис
Ключові слова
батьківство, відповідальність, здобувачі професійно-технічної освіти, соціально-педагогічна діяльность, формування культури, студентські роботи, отцовство, ответственность, соискатели профессионально-технического образования, социально-педагогическая деятельность, формирование культуры, студенческие работы, paternity, responsibility, applicants for vocational education, socio-pedagogical activities, formation of culture, student works
Цитування
Шевченко М. П. Соціально-педагогічна діяльність з формування культури відповідального батьківства здобувачів закладів професійної-технічної освіти / М. П. Шевченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 123–124.