ОМОВЛЕННЯ НЕВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ УСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КОМЕДІЙНИХ ШОУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломна робота розглядає проблему неввічливості в англомовній усній комунікації, особливо в контексті зростання глобалізації. Основний фокус - мовлення персонажів у комедійних шоу. Мета - аналіз мовних засобів виявлення неввічливості та їх вплив на розкриття особистості героїв. Дослідження використовує методи аналізу контенту шоу, соціолінгвістичні підходи та кількісний/якісний аналіз. Теоретичне значення - розуміння неввічливості в англомовній комунікації; практичне - покращення комунікації та свідомості щодо ввічливості в онлайн-середовищі. Наукова новизна полягає в аналізі неввічливості через призму комедійних шоу та впливі на міжкультурне сприйняття. Робота включає вступ, три розділи, висновок та список джерел, загальний обсяг - 68 сторінок. Це дослідження спрямоване на поліпшення мовного спілкування та міжкультурного розуміння в сучасному світі. The thesis examines the problem of impoliteness in English oral communication, especially in the context of increasing globalization. The main focus is the speech of characters in comedy shows. The goal is to analyze linguistic means of detecting impoliteness and their influence on revealing the personality of the characters. The research uses methods of show content analysis, sociolinguistic approaches and quantitative/qualitative analysis. Theoretical meaning - understanding impoliteness in English communication; practical - improving communication and awareness of civility in the online environment. The scientific novelty lies in the analysis of impoliteness through the prism of comedy shows and the impact on intercultural perception. The work includes an introduction, three chapters, a conclusion and a list of sources, the total volume is 68 pages. This research is aimed at improving language communication and intercultural understanding in today's world.
Опис
Ключові слова
неввічливість, англомовна усна комунікація, комедійні шоу, мовлення, гумор, сатира, політкоректність, міжкультурне спілкування, impoliteness, English oral communication, comedy shows, speech, humor, satire, political correctness, intercultural communication
Цитування
Кривобок М. О. Омовлення неввічливості в сучасній англомовній усній комунікації (на прикладі комедійних шоу) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / М. О. Кривобок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 74 с.
Колекції